Hotărârea nr. 478/2020

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 56 mp, identificat cu nr. cadastral 206535, înscris în CF 206535 - Oradea, situat în zona străzii Caișilor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 56 mp, identificat cu nr. cadastral 206535, înscris în CF 206535 • Oradea, situat în zona străzii Caisilor

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 250256/1 din 04.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 250256/2/19.06.2020 prin care se supune spre aprobare preluărea în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 56 mp, identificat cu nr. cadastral 206535, înscris în CF 206535 - Oradea, situat în zona străzii Caisilor.

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 717 din 24.02.2020, redactată la Biroul Notarului Public - Cacuci - Gârba Anca - Maria din Oradea, ■ soția sa,                                   renunță la dreptul de proprietate asupra terenului,

în suprafață de 56 mp, identificat cu nr. cadastral 206535, înscris în CF 206535 - Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 291 alin. (3) lit. „a”, art. 139 alin. (2) și art. 296 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 56 mp, identificat cu nr. cadastral 206535, înscris în CF 206535 - Oradea, situat în zona străzii Caișilor.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică;

PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

prin

Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 478


Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 5 împotnva ș