Hotărârea nr. 477/2020

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului

Piața Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 287571/1 din 17.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 287571/2/17.06.2020 prin care se supune spre aprobare preluarea în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului.                  ___

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 44 din 14.01.2020, redactată la Biroul Notarului Public - Mirișan Ligia - Valentina din Oradea, prin care ■ au renunțat la dreptul lor de proprietate asupra terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 291 alin. (3) lit. „a”, art. 139 alin. (2) și art. 296 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Alt 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică;

PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • -   Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

  • -                                            prin grija Serviciului Terenuri.

Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 477


Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru", 5 împotriva și 4 șpțin&