Hotărârea nr. 476/2020

privind aprobarea înscrierii unor suprafeţe de teren,situate în zona străzilor Făcliei, Șanțului, Molidului și Iacobinilor în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înscrierii unor suprafețe de teren, situate în zona străzilor Făcliei, Sântului, Molidului si Iacobinilor în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 287594/1 din 17.06.2020 și Raportul de sprecilitate înregistrat sub nr. 287594/1 din 17.06.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren din Cărțile Funciare nr. CF 68604, 3438, 186353 și 190263 - Oradea.

Terenurile luate în studiu sunt situate în mun. Oradea, în zona străzilor Făcliei, Șanțului, Molidului și Iacobinilor și se identifică astfel:

J cota de 1.619/ 3.619 mp, cu nr. top 7172/12, ce este notată în CF 68604 - Oradea;

J suprafața de 10.746 mp, cu nr. top 6428/2, ce este notată în CF 3438 - Oradea;

J suprafața de 1.853 mp, cu nr. top 194 - Ep. Bihor, ce este notată în CF 186353 - Oradea; și

J cota de 1/2 din 511 mp, cu nr. top 2518/1 - Sântandrei, ce este notată în CF 190263 - Oradea.

Având în vedere că terenurile luate în studiu sunt utilizate de persoane fizice, fără a fi reglementată folosința și efectuată publicitatea imobiliară în corelare cu regimul de drept al proprietății.

în vederea administrării eficiente a terenurilor de mai sus,

Luând în considerare prevederile art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia „Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului."

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „a”, art. 139 alin. (2) și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de 1.619 / 3.619 mp din terenul cu nr. topo 7172/12, notat în CF 68604 - Oradea, situat în mun. Oradea - în zona str. Făcliei.

Art. 2. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței de 10.746 mp, cu nr. top 6428/2, notat în CF 3438 - Oradea, situat în mun. Oradea - în str. Șanțului.

Art. 3. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a suprafeței de 1.853 mp, cu nr. top 194 - Ep. Bihor, notat în CF 186353 - Oradea, situat în mun. Oradea - în strada Molidului.

Art. 4. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a cotei de % din 511 mp, cu nr. top 2518/1 - Sântandrei, notat în CF 190263 - Oradea, situat în mun. Oradea - în strada Iacobinilor.

Art. 5. Se aprobă completarea evidențelor contabile și de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 7. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • - PMO - Direcția Economică;

  • - O.C.P.I. Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin*

9

Oradea 25 iunie 2020 Nr. 476


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL loneJ VilaA i

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi „pentru" și 5 voturi „abținere"