Hotărârea nr. 475/2020

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 37 mp, identificat cu nr. cadastral 207179, înscris în CF 207179 - Oradea, situat în zona străzii Afinelor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 37 mp, identificat cu nr. cadastral 207179, înscris în CF 207179 ■ Oradea, situat în zona străzii Afinelor

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 287315/1 din 16.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 287315/2/19.06.2020 prin care se supune spre aprobare preluarea în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 37 mp, identificat cu nr. cadastral 207179, înscris în CF 207179 - Oradea, situat în zona străzii Afinelor nr. 44.

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 1141 din 25.03.2020, redactată la Biroul Notarului Public - Cacuci - Gârba Anca - Maria din Oradea, renunță la dreptul lor de proprietate asupra terenului, suprafață de 37 mp, identificat cu nncadastra^OTnO, înscris în CF 207179 - Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 291 alin. (3) lit. „a", art. 139 alin. (2) și art. 296 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 37 mp, identificat cu nr. cadastral 207179, înscris în CF 207179 - Oradea, situat în zona străzii Afinelor nr. 44.

Art. 2. Se aprobă trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se aprobă completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

  • -   Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - Direcția Economică;

PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • -   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • -   Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

prin

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin

»


Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 475

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru", 5 împotriva și 4 abțineri.