Hotărârea nr. 473/2020

pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 921 mp., de 3.838 mp și de 2.237 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 921 mp., de 3.838 mp și de 2.237 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 277566/1 din 05.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 277566/2/15.06.2020, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 921 mp., de 3.838 mp. și de 2.237 mp., necesare realizării Centrului Geotermal Oradea.

Având în vedere că, în cartierul loșia Nord, în str. Alexandru Cazaban nr. 49, Municipiul Oradea deține în proprietatea sa privată imobilul cu nr. cadastral 189682, luat în studiu pentru realizarea proiectului de “Eficientizarea consumurilor energetice la Centrul Geotermal - Oradea”.

întrucât în vecinătatea acestui imobil au fost identificate suprafețe de teren necadastrate, acestea fiind necesare la implementarea proiectului.

Luând în considerare Nota Internă, nr. 240229 din 14.04.2019, prin care D.M.P.F.I. a solicitat demararea procedurilor privind întocmirea unei noi cadastrări pe Municipiul Oradea în jurul imobilului cu nr. cadastral 189682;

Ținând seama că prin documentația cadastrală anexată, se delimitează suprafețele de teren luate în studiu, ce se constituie din nr. top 1631/83, înscris în CF 2298 Sântandrei și nr. topo 1627/1, înscris în CF 3596 Sântandrei.

în baza prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată și actualizată;

în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 361 alin. (2) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planurile de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 921 mp., de 3.838 mp. și de 2.237 mp., astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit -mp-

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

Reprezintă

921

2298 - Sântandrei

1631/83

921

36.035

Teren - proprietate privată a Municipiului Oradea

3.838

2298 - Sântandrei

1631/83

1.843

36.035

3596 - Sântandrei

1627/1

1.995

10.375

2.237

2298 - Sântandrei

1631/83

2.237

36.035

Teren - proprietate publică a Municipiului Oradea

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a trei noi coli de Carte funciară pentru imobilele, identificate la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând:

  • >      teren, cu suprafața de 921 mp, proprietatea privată a Municipiului Oradea;

  • >      teren, cu suprafața de 3.838 mp, proprietatea privată a Municipiului Oradea', și

  • >      teren, cu suprafața de 2.237 mp, proprietatea publică a Municipiului Oradea - drum secundar din str.

Al. Cazaban.

Art. 3. Se aprobă acualizarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

PMO - D.P.I. - Serviciul Cadastru;

  • -   PMO - D.M.P.F.I.;

  • -   PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

  • -   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINJĂ Chiană Laurentiu Alin/Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 473

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru".