Hotărârea nr. 472/2020

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 207 mp, reprezentând teren, fără acces direct la un drum public, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în str. Soarelui

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 207 mp, reprezentând teren, fără acces direct la un drum public, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în str. Soarelui

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 285869/1 din 16.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 285869/2/16.06.2020, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 207 mp., reprezentând teren, fără acces direct la un drum public, proprietatea privată a Municipiului Oradea, situat în str. Soarelui.

Văzând Cărțile Funciare, nr. 170428 și 168130 - Oradea, potrivit cărora terenul, identificat cu nr. topo 6345 și 6380/2, este în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

întrucât prin documentația cadastrală întocmită se delimitează suprafața de teren ce va fi înscrisă într-o nouă coală de Carte Funciară, procedura și condițiile de valorificare a terenului urmând să fie aprobate după obținerea CF nou.

Ținând seama de prevederile art. 27 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 136 alin. (1) și (2), ale art. 129 al. (2) lit. c) și ale art. 139 al. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 207 mp., astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit

CF în care este înscris terenul

Nr. topo.

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo

Suprafața de teren înscrisa în CF

Reprezintă

207

170428 - Oradea

6345

29

2.839

Teren - proprietate privată

168130 - Oradea

6380/2

178

2.299

a Municipiului Oradea

Art. 2. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul, identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren intravilan cu categoria de folosință „arabil”.

Art. 3. Se aprobă actualizarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 472


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru".


pppeenikiTe ne eenikiTÂ ct