Hotărârea nr. 471/2020

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 3.453 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafețe în favoarea proprietarului construcțiilor situate pe terenul din mun. Oradea, str. Depozitului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 3.453 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a acestei suprafețe

în favoarea proprietarului construcțiilor situate pe terenul din mun. Oradea, str. Depozitului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 284582/1 din 15.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 284582/1/16.06.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 3.453 mp, respectiv darea acordului de principiu în vederea vânzării acestei suprafețe în favoarea proprietarului construcțiilor.

Având în vedere că imobilul situat în str. Depozitului, nr. 4, se compune din:

’Z teren, în suprafață de 2.639 mp, cu nr. cadastral 162915, înscris în CF 162915 - Oradea, respectiv suprafața de 813 mp, cu nr. cadastral 207128, înscris în CF 207128 - Oradea, ce constituie proprietatea privată a Municipiului Oradea;

J construcții, înscrise în CF 162915 - Oradea (C1 - C10) - proprietate a societății Dorex A&J S.R.L..

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 212801 din 09.03.2020, prin care                               reprezentant legal al societății Dorex A&J

S.R.L., a solicitat cumpărarea terenului pe care îl utilizează în baza Convenției de închiriere nr. 467 din 23.08.2019.

Văzând documentația cadastrală, recepționată tehnic de O.C.P.I. Bihor cu Referatul de admitere nr. 41713 din 06.05.2020, prin care se alipesc cele două suprafețe de teren situate în str. Depozitului nr. 4, utilizate de societatea Dorex A&J S.R.L.

Ținând seama de prevederile art. 25 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și art. 286 alin. (4), art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de alipire a suprafeței de 3.453 mp, astfel:

Nr. cadastrale care se alipesc

Suprafața nr. cadastral

Nr.CF in care este înscris cadastralul

Nr.

Inventar

Nr. cadastral rezultat după alipire

Suprafața nr. cadastral după alipire - mp -

Mențiuni

162915

2.639

162915 - Oradea

006933

207707

3.453

Teren - proprietatea Municipiul Oradea

Construcții - proprietatea S.C Dorex A&J SRL

207128

813

207128 - Oradea

019373

Alt 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul constituit prin alipire - cu nr. cadastral 207707, conform art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

J teren, în suprafața de 3.453 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea, J construcții - proprietate a societății Dorex A&J S.R.L.

Art. 3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a suprafeței de 3.453 mp, cu nr. cadastral nou constituit - 207707, în favoarea societății Dorex A&J S.R.L, în vederea întocmirii Raportului de evaluare.

Art. 4. Prețul negociat între Comisia de negociere și cumpărătorul terenului va fi supus aprobării Consiliului Local, după deschiderea noii Cărți Funciare pentru numărul cadastral nou constituit.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • - Primarul Municipiului Oradea;

  • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • - societatea Dorex A&J S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri.Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 471

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru".