Hotărârea nr. 470/2020

pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și societatea Lancetti Transport S.R.L., privind terenuri învecinate, situate în zona str. Uzinelor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și societatea Lancetti Transport S.R.L.,

privind terenuri învecinate, situate în zona str. Uzinelor

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 289474/1 din 18.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 289474/2 din 18.06.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea efectuării unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și societatea Lancetti Transport S.R.L., privind terenuri învecinate situate în zona str. Uzinelor,

Având în vedere adresa, nr. 462 din 20.05.2020, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 262335 din 20.05.2020, prin care societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. a solicitat Direcției Patrimoniu Imobiliar să ia măsurile necesare dobândirii terenului în vederea adigurării asigurării accesului rezidenților Parcului Industrial Eurobusiness III la calea ferată care, în prezent se află pe terenul aparținând societății Lancetti Transport S.R.L.,

întrucât în urma negocierilor purtate între reprezentanții societății A.D.L.O. S.A., ai Municipiului Oradea și ai administratorul societății s-a convenit la efectuarea unui schimb de terenuri, în condiții reciproc avantajoase,

Văzând că, suprafața de 7.196 mp (dezmembrată din imobilul cu nr. cadastral 184165, înscris în CF 184165 - Oradea, conform lucrării avizate de O.C.P.I. Bihor cu nr. 49718 din 29.05.2020), afectată de infrastructura de cale ferată, este în proprietatea societății Lancetti Transport S.R.L.,

Ținând seama de faptul că potrivit CF nr. 202019 - Oradea, terenul oferit la schimb de Municipiul Oradea, cu suprafața de 8.291 mp, este proprietatea privată a Municipiului Oradea, pentru care s-a aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1591 din 19.12.2019, un drept de superficie în favoarea societății Lancetti Transport S.R.L.,

Rapoartele de evaluare întocmite de evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R., prin societatea Evalmob S.R.L., s-a stabilit valoarea suprafeței de 7.196 mp, respectiv a suprafeței 8.291 mp, terenuri învecinate propuse la schimb,

Ținând seama de prevederile art. 1763 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 355 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște: !

Art. 1. Se însușesc Rapoartele de evaluare (anexate în sinteză la prezenta), întocmite de către evaluatorul autorizat A.N.E.V.A.R. prin societatea Evalmob S.R.L., pentru stabilirea valorii de circulație a terenurilor, cu nr. cadastral 202019 - proprietate a Municipiului Oradea, respectiv cu nr. cadastral 207896 -proprietate a societății Lancetti Transport S.R.L., ambele terenuri fiind învecinate și situate în mun. Oradea, în zona străzii Uzinelor.

Art. 2. Se aprobă efectuarea unui schimb imobiliar între Municipiul Oradea și societatea Lancetti Transport S.R.L., privind terenuri învecinate, situate în zona str. Uzinelor, în următoarele condiții:

 • 2.1.  societatea Lancetti Transport S.R.L.

oferă Municipiului Oradea terenul,

 • -   situat în str. Uzinelor - în vecinătatea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea III,

 • -   cu suprafața de 7.196 mp,

 • -   identificat cu nr. cadastral 207896 - Oradea (dezmembrat din imobilul cu nr. cadastral 184165, înscris în CF 184165 - Oradea, lucrare avizată de O.C.P.I. Bihor cu nr. 49718 din 29.05.2020),

 • -   la prețul de 313.056 lei + TVA (echivalentul a 64.764 Euro, adică 9 Euro/ mp),

 • -   totodată cedează fără plată, infrastructura de cale ferată privată, în stadiul în care aceasta se găsește amplasată pe teren.

 • 2.2.  Municipiul Oradea

oferă la schimb societății Lancetti Transport S.R.L., terenul,

 • -   situat în str. Uzinelor - în aproprierea Parcului Industrial Eurobusiness Oradea III,

 • -   cu suprafața de 8.291 mp, identificat cu nr. cadastral 202019, înscris în CF 202019 - Oradea (nr. inventar 012649),

 • -   la prețul de 360.693 lei + TVA (echivalentul a 74.619 Euro, adică cca. 9 Euro/ mp).

 • 2.3. Diferența rezultată dintre prețurile celor două imobile - terenuri, constând în diferența de suprafață, respectiv 8.291 mp - 7.196 mp = 1.095 mp x 9 euro/ mp = 9.855 euro, adică 47.637 Lei + TVA, se achită de către societatea Lancetti Transport S.R.L. în favoarea Municipiului Oradea, la încheierea contractului de schimb imobiliar.

Art. 3. La data perfectării contractului de schimb, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 1591 din 19.12.2019, respectiv încetează contractul pentru acordarea unui drept de superficie, cu titlu oneros, în favoarea societății Lancetti Transport S.R.L., pentru imobilul teren, în suprafață de 8.291 mp, înscris în CF 202019 -Oradea, situat în zona străzii Uzinelor.

Art. 4. Cheltuielile ocazionate de acest schimb vor fi suportate de părți, proporțional cu valoarea proprietății primite.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul municipiului Oradea;

 • - Primăria municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Delegare Gestiune;

 • - Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • - societatea Lancetti Transport S.R.L. prin grija DPI - Serviciul Terenuri;

 • - societatea A.D.L.O. S.A.Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 470

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"