Hotărârea nr. 47/2020

privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Complexuri sportive” în vederea realizării unui Complex sportiv în cartierul Velența, în zona străzii Calea Clujului nr. 202

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

d041be367527528d3ce1de6cf9f373d78fc0c64a2d75cadd43cee5038e4dfb73


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

 

privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Complexuri sportive”  în vederea realizării unui Complex sportiv  în cartierul Velența, în zona străzii Calea Clujului nr. 202

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 22085/1 din 23.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 22085/2 din 22.01.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Complexuri sportive” în vederea realizării unui Complex sportiv în cartierul Velența, în zona străzii Calea Clujului nr. 202.

Având în vedere Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Oradea, ce a stabit liniile directoare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor sportive, construirea /  reabilitarea / extinderea /  îmbunătățirea dotărilor şi a infrastructurii sportive de la nivel local, precum și realizarea, în perioada de studiu 2017 - 2023, din fonduri proprii / guvernamentale / europene și prin parteneriate, de investiții în edificiile sportive existente și construirea unora noi.

Luând în considerare analiza efectuată împreună cu Instituţia Arhitectului Şef, privind starea spațiilor în care se desfășoară activitățile sportive în municipiul Oradea, repartiţia teritorială și dispunerea acestora în cartierele orădene.

Ținând seama de propunerile de îmbunătăţire a condiţiilor de desfășurare a activităților sportive prin construirea unui Complex sportiv.

Cunoscând faptul că, Compania Națională de Investiții S.A. realizează programe de investiții în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social prin care se pot realiza, printre altele și complexuri sportive, iar beneficiari ale unor asemenea facilități pot fi și autoritățile administrației publice locale.

 În baza Certificatului de Urbanism nr. 265 din 22.01.2020.

         Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (6) lit. c) și art. 139 alin. (3)  lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

Art. 1.  Se aprobă participarea municipiului Oradea în cadrul Programului național de construcții de interes public sau social, subprogramul „Complexuri sportive” în vederea realizării de către Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." - S.A. a construcției de interes public local - Complex sportiv în municipiul Oradea, județul Bihor.

Art. 2.  Se aprobă amplasamentul destinat realizării unui Complex sportiv în baza proiectului Construcții de baze sportive - proiect tip 1 al Companiei Naționale de Investiții S.A., în municipiul Oradea, județul Bihor, în cartierul Velența, în zona străzii Calea Clujului nr. 202.

Art. 3. Se declară interesul public local pentru amplasamentul necesar realizării în municipiul Oradea, județul Bihor, a proiectului de construire - Complex sportiv - în cartierului Velența, în zona str. Calea Clujului nr. 202, cu afectarea următoarele imobile:

 

Nr.crt.

Nr. cad./ top

CF

Suprafaţa afectată

Suprafaţa

din acte

Proprietar actual

1.

     3780

179826 - Oradea

9.900

9.900

Municipiul Oradea - proprietate publică

2.

158882

158882 - Oradea

1.211

1.211

Municipiul Oradea - proprietate publică

3.

   21160

179368 - Oradea

1.110

1.110

Municipiul Oradea - proprietate publică

4.

187530

187530 - Oradea

9.196

9.196

Municipiul Oradea - proprietate publică

5.

150533

150533 - Oradea

 

80.129

Beton Balastiera Materiale de Construcții SRL

6.

    Top. 7619/7

151755

850

68.889

Municipiul Oradea - proprietate publică

 

                Art. 4Se aprobă demararea procedurii de expropriere în baza proiectului Construcții de baze sportive - proiect tip 1 al  Companiei Naționale de Investiții S.A.

                Art. 5. Se dă acordul pentru alocarea de la bugetul local al municipiului Oradea a sumelor necesare cofinanțării lucrărilor, în legătură cu construirea Complexului sportiv, ce revin UAT Oradea.

                Art. 6.  Se împuternicește dl. Ilie Bolojan - primar să reprezinte UAT Oradea în raport cu Compania Națională de Investiții S.A., pentru realizarea Complexului sportiv din municipiul Oradea, județul Bihor.

                Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează primarul municipiului Oradea, Direcţia Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică.

                Art. 8.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

·         Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

·         Primarul municipiului Oradea;

·         PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

·         PMO - Direcţia Economică;

·         Compania Națională de Investiții S.A., prin grija Serviciului Terenuri

·         Se publică în M.O. al jud. Bihor și pe pagina www.oradea.ro

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 47

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila