Hotărârea nr. 469/2020

privind sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cadastral 205731, înscris în CF 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, nr. 123, în favoarea coproprietarului - societatea Vancol Com S.R.L.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cadastral 205731, înscris în CF 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, nr. 123, în favoarea coproprietarului • societatea Vancol Com S.R.L.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 262376/1 din 08.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 262376/2 din 08.06.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea sistării stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cadastral 205731, înscris în CF 205731 -Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, în favoarea coproprietarului - societatea Vancol Com S.R.L.

Văzând CF nr. 205731 - Oradea potrivit căruia:

  • >  terenul, identificat cu nr. cadastral 205731, în suprafață de 7.664 mp - este deținut în coproprietate de Municipiul Oradea în cotă de 1.340 / 7.664 părți, respectiv de d-nii. Secară Nicolae - Gheorghe și Secară Monica în cotă de 3.628 / 7.664 părți, precum și de societatea Vancol Com S.R.L. în cotă de 2.696/7.664 părți; și

  • >  construcția, identificată cu nr. cadastral 205731-C1, este proprietatea societății Vancol Com S.R.L.

Ținând seama că, prin Contractul nr. 1823 din 11.05.2018, suprafața de 1.340 mp teren a fost concesionată în favoarea societății Vancol Com S.R.L., iar concesionarul a obținut Autorizația și a edificat pe acesta construcția ce face obiectul Planului urbanistic aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 419 din 26.04.2018.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 258003 din 14.05.2020, prin care dl. Secară Nicolae - Gheorghe în numele societății Vancol Com S.R.L. a solicitat cumpărarea terenului pe care este construită clădirea CF 205731 - C1.

Conform Raportului de evaluare întocmit de societatea Evalmob S.R.L. valoarea de piață estimată la data de 06.06.2020 a cotei de 1.340/7.664 mp teren deținută în coproprietate de Municipiul Oradea în nr. cadastral 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, este de 55 euro/ mp, fără TVA.

Ținând seama de prevederile art. 670 și 676 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H otă reste: 9

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare privind stabilirea valorii de piață a cotei de 1.340 / 7.664 mp teren deținută în coproprietate de Municipiul Oradea în nr. cadastral 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, (atașat în sinteză la prezenta), întocmit de societatea Evalmob S.R.L.

Art. 2. Se aprobă sistarea stării de indiviziune asupra imobilului situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, identificat cu nr cadastral 205731 (cu nr. de inventar 019244), înscris în CF 205731 - Oradea prin atribuirea cotei de 1.340 / 7.664 părți teren al Municipiului Oradea în favoarea societății Vancol Com S.R.L., cu plata unei sulte în valoare de 73.700 euro, fără TVA, potrivit Raportului de evaluare întocmit de societatea Evalmob S.R.L.

Art. 3. Plata sultei reprezentând contravaloarea terenului menționat la art. 2 din prezenta Hotărâre, se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, la data semnării actului de sistare a indiviziunii dar nu mai târziu de 30.09.2020, sub sancțiunea revocării prezentei începând cu data de 01.10.2020.

Art. 4. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, încetează Contractul de concesiune nr. 1823 din 11.05.2018.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

  • -   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - Direcția Economică;

  • -   societatea Vancol Com S.R.L. prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurentiu Alin

I

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 469

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"