Hotărârea nr. 468/2020

pentru aprobarea accesării schemei de ajutor de stat și aprobarea dosarului tehnic pentru „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” aferentă Masurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” Submăsura 15.1 “Plăți pentru angajamente de silvomediu” din Programul PNDR pentru corpurile de pădure aflate în domeniul public al Municipiului Oradea.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind sistarea stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cadastral 205731, înscris în CF 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului, nr. 123,

în favoarea coproprietarului - societatea Vancol Com S.R.L.

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 262376/1 din 08.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 262376/2 din 08.06.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea sistării stării de indiviziune, cu sultă, asupra imobilului, identificat cu nr. cadastral 205731, înscris în CF 205731 -Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, în favoarea coproprietarului - societatea Vancol Com S.R.L

Văzând CF nr. 205731 - Oradea potrivit căruia:

  • >  terenul, identificat cu nr. cadastral 205731, în suprafață de 7.664 mp - este deținut în coproprietate de Municipiul Oradea în cotă de 1.340 / 7.664 părți, respectiv de d-nii. Secară Nicolae - Gheorghe și Secară Monica în cotă de 3.628 / 7.664 părți, precum și de societatea Vancol Com S.R.L. în cotă de 2.696/7.664 părți; și

  • >  construcția, identificată cu nr. cadastral 205731-C1, este proprietatea societății Vancol Com S.R.L.

Ținând seama că, prin Contractul nr. 1823 din 11.05.2018, suprafața de 1.340 mp teren a fost concesionată în favoarea societății Vancol Com S.R.L., iar concesionarul a obținut Autorizația și a edificat pe acesta construcția ce face obiectul Planului urbanistic aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 419 din 26.04.2018.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 258003 din 14.05.2020, prin care dl. Secară Nicolae - Gheorghe în numele societății Vancol Com S.R.L. a solicitat cumpărarea terenului pe care este construită clădirea CF 205731 - C1.

Conform Raportului de evaluare întocmit de societatea Evalmob S.R.L. valoarea de piață estimată la data de 06.06.2020 a cotei de 1.340/7.664 mp teren deținută în coproprietate de Municipiul Oradea în nr. cadastral 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, este de 55 euro/ mp, fără TVA.

Ținând seama de prevederile ari. 670 și 676 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H otă reste: f

Art. 1. Se însușește Raportul de evaluare privind stabilirea valorii de piață a cotei de 1.340 / 7.664 mp teren deținută în coproprietate de Municipiul Oradea în nr. cadastral 205731 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, (atașat în sinteză la prezenta), întocmit de societatea Evalmob S.R.L.

Art. 2. Se aprobă sistarea stării de indiviziune asupra imobilului situat în mun. Oradea, str. Ogorului nr. 123, identificat cu nr cadastral 205731 (cu nr. de inventar 019244), înscris în CF 205731 - Oradea prin atribuirea cotei de 1.340 / 7.664 părți teren al Municipiului Oradea în favoarea societății Vancol Com S.R.L., cu plata unei sulte în valoare de 73.700 euro, fără TVA, potrivit Raportului de evaluare întocmit de societatea Evalmob S.R.L.

Art. 3. Plata sultei reprezentând contravaloarea terenului menționat la art. 2 din prezenta Hotărâre, se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, la data semnării actului de sistare a indiviziunii dar nu mai târziu de 30.09.2020, sub sancțiunea revocării prezentei începând cu data de 01.10.2020.

Art. 4. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, încetează Contractul de concesiune nr. 1823 din 11.05.2018.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • -   Primarul Municipiului Oradea;

  • -   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • -   PMO - Direcția Economică;

  • -   societatea Vancol Com S.R.L. prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurentiu Alin

»

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 469

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"

Membra wtșpmrâk ANWAR SC BWIMOB SRL aaterfeatia «n Mit

Nr. Ieșire 66 PMO/09.06.2020

RAPORT DE EVALUARE

TEREN INTRAVILAN ORADEA, STR OGORULUI NR 123, JUD BIHOR (CAD 205731 - cota de 1340/7644 MP)


PROPRIETAR MUNICIPIUL ORADEA

SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:     Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al : Beneficiarului și evaluatorului

IUNIE 2020

Stimate beneficiar,

Referitor la evaluarea bunurilor imobile constând într-un teren parțial construit, situat în Oradea, Str Ogorului nr 123, județul Bihor, proprietar: Municipiul Oradea, cota parte in suprafața de 1340 mp din 7664 mp, nr cadastral 196355, extras de carte funciara nr. 205731 Oradea pe care există edificată o construcție, proprietatea SC VANCOL COM SRL. Pentru terenul în suprafață de 1340 mp, SC VANCOL COM SRL manifesta interes de achiziție, va transmitem

SINTEZA EVALUĂRII

Evaluatorul a evaluat bunul imobil in calitate de evaluator independent, raportul de evaluare fiind întocmit in concordanta cu Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR ediția 2018.

Scopul evaluării este estimarea Valorii echitabile- prețul estimat pentru transferul unui activ sau a unei datorii intre parti identificate, aflate in cunoștința de cauza si hotarate, preț care reflecta interesele acelor parti (aceasta definiție inlocuieste definiția valorii juste ). Valoarea echitabila cere estimarea prețului care este just pentru ambele parti specifice, identificate, luând in considerare avantajele sau dezavantajele pe care fiecare parte le va obține din tranzacție. Pe de alta parte, valoarea de piața cere ca orice avantaj sau dezavantaj, care nu ar fi obtenabil sau suportat de către participantii de pe piața, sa nu fie luat in considerare.

Bunul evaluat face parte din categoria teren liber, iar valoarea estimata este valoarea echitabila in premisa vanzarii terenului concesionarilor, data fiind starea tehnica a acestora, interesul manifestat de cumpărători pe piața de a achiziționa astfel de bunuri etc.

Valoarea estimata este valabila DOAR PENTRU CELE 2 PARTI IDENTIFICATE (MUN ORADEA si SC VANCOL COM SRL) la data evaluării 05 iunie 2020:

Teren

Oradea, Str Ogorului, nr. 123, județul Bihor

Preț evaluat LEI (FARA TVA)

Preț evaluat EUR (FARA TVA)

Nr cad

nr cad 205731

Suprafața mp

1340

356,600

73,700

Valori estimate/mp

266

55

Curs BNR la data evaluării                                        4.8393

Valoarea rezultată este o concluzie imparțială și rezonabilă a unui profesionist calificat, bazată pe analiza tuturor informațiilor relevante și cunoscute și reprezintă percepția evaluatorului referitor la cel mai probabil preț obtenabil într-o tranzacție obiectivă.

Valoarea a fost exprimată ținând cont exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice si juridice menționate in raport.

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport.

Jur. Andrei Emilia Veronica

Evaluator autorizat membru titular ANEVAR