Hotărârea nr. 467/2020

pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203557, înscris în CF 203557, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203557, înscris în CF 203557, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 283407/1 din 12.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 28340/2/15.06.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203557, înscris în CF 203557 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren.

Văzând că, potrivit CF nr. 203557 - Oradea, terenul - în suprafață de 250 mp - identificat cu nr. cadastral 203557 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Ținând seama că, prin Contractul nr. 1945 din 09.05.2019, terenul în cauză a fost concesionat în favoarea J 'n vederea construirii unei locuințe.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 273195 din 02.06.2020, prin care                                 a solicitat cumpărarea terenului utilizat în baza Contractului de

concesiune, respectiv pe care aceasta a edificat o casă de locuit, conform notării din CF 203557 - C1.

întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 46 din 28.01.2020, s-a însușit Raportul de evaluare, întocmit de societatea Evalmob S.R.L., pentru estimarea valorii de piață a parcelelor de teren din Cartierul Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului, respectiv s-a aprobat prețul de 31,5 Euro / mp + TVA, pentru vânzarea celor pe care sunt edificate case și care au fost atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c) și al. (6) lit. b), art. 139 al. (2) și art. 364 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203557, înscris în CF 203557 -Oradea (cu nr. de inventar 015806), în favoarea                                având calitatea de proprietară

a casei edificate pe acest teren.

Art. 2. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, este de 31,5 Euro / mp + TVA, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 46 din 28.01.2020.

Art. 3. Prețul de vânzare a terenului menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare, dar nu mai târziu de 30.09.2020, sub sancțiunea revocării prezentei începând cu data de 01.10.2020.

Art. 4. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune nr. 1945 din 09.05.2019 încetează.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu Imobiliar, Direcției Economice.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;


PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Economică;

prin grija Serviciului Terenuri.

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 467

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila