Hotărârea nr. 465/2020

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a unor imobile, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea - str. Calea Clujului (în zona Cartierul Tineretului)

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a unor imobile, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea - str. Calea Clujului (în zona Cartierul Tineretului)

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 276318/1 din 04.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 276318/2 din 15.06.2020, prin care se supune spre dezbatere proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a unor imobile, reprezentând terenuri situate în mun. Oradea - str. Calea Clujului (în zona Cartierul Tineretului).

Având în vedere documentațiile cadastrale anexate, prin care se delimitează suprafața totală de 8.128 mp necadastrată încă, ce reprezintă faptic:

  • >  parcelă neamenajată, la intrarea în Cartierul Tineretului, cu acces din str. Caporal Constantin Mușat -suprafața de 1.222 mp;

  • >  teren cu formă neregulată, la intrarea în Cartierul Tineretului, din str. Emile Zola înspre str. Caporal Constantin Mușat - suprafața de 958 mp;

  • >  parcelă neamenajată, în partea vestică a cartierului, cu acces din str. Victor Papilian - suprafața de 2.669 mp;

  • >  teren cu formă neregulată, în partea vestică a cartierului, paralel cu str. Ion Isaiu înspre str. Victor Papilian -suprafața de 3.279 mp.

întrucât potrivit CF nr. 69264 - Oradea, suprafețele de teren luate în studiu se constituie din nr. topo 7679/12, și aparțin Municipiului Oradea.

în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

în baza prevederilor art. 136 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

în temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c) și art. 139 al. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planurile de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafața de 1.222 mp, de 958 mp de 2.669 mp, și de 3.279 mp astfel:_______________________________________________________________________

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp •

Nr. topo. / cad. din care se constituie nr. cadastral

Nr.CF sau Adeverință în care este înscris

Suprafața de teren înscrisă înCF -mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral - mp -

Mențiuni reprezintă

1.222

7679/12

CF 69264 - Oradea

287.528

1.222

Teren - proprietate privată a

Municipiului Oradea

958

958

2.669

2.669

3.279

3.279

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de Publicitate Imobiliară, prin deschiderea unor noi coli de Carte Funciară pentru imobilele, identificate la art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate privată a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea și completarea evidențelor contabile și de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Primăria municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor - în 4 ex. (pt. fiecare lucrare cadastrală).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurentiu Alin

I

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL lon^TVila /


Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 465

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"