Hotărârea nr. 463/2020

pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea a construcțiilor situate în str. Rectorului nr. 2, în vederea demolării acestora, pentru asigurarea amplasamentului necesar realizării unui parc public în zonă

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE
pentru aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiului Oradea a construcțiilor situate în str. Rectorului nr. 2, în vederea demolării acestora, pentru asigurarea amplasamentului necesar realizării unui parc public în zonă

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 281235/1 din 10.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 281235/2 din 10.06.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea trecerii, din domeniul public, în domeniul privat al Municipiul Oradea a construcțiilor situate în mun. Oradea, str. Rectorului nr. 2, în vederea demolării acestora, pentru asigurarea amplasamentului necesar realizării proiectului de parc public,

Ținând cont de faptul că pentru realizarea lucrării asumate prin Hotărârea Guvernului nr. 75/2020, este necesară pregătirea amplasamentului pe care, în prezent, se găsesc construcții reziduale ce nu sunt necesare în proiectul viitorului parc public, fiind și într-o stare de degradare avansată,

Având în vedere O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale și prevederile art. 361, alin. (2), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și d), alin. (6) lit. b), alin. (7) lit. n) și art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă trecerea, din proprietate publică, în proprietatea privată a Municipiului Oradea a construcțiilor situate în municipiul Oradea, str. Rectorului nr. 2, înscrise în CF 203243 - Oradea, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă desființarea construcțiilor - C1 și C2 situate în mun. Oradea, str. Rectorului nr. 2, înscrise în CF 203243 - Oradea, având numerele de inventar 018504 și 018506.

Art. 3. Se aprobă scoaterea din inventarul Municipiului Oradea a bunurilor imobile desființate, având caracteristicile descrise la art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul

 • - Primarul Municipiului Oradea;

  - Serviciul Terenuri;


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Chiană Laurentiu Alin

  »


 • - PMO - Direcția Patrimoniului I

 • - PMO - Direcția Economică;

-O.C.P.I. Bihor.


la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.Anexa nr. 1

din ^6.2020


LISTA

MIJLOACELOR FIXE CE URMEAZĂ SĂ FIE SCOASE DIN FUNCȚIUNE în vederea realizării unui parc public în cartierul Episcopia Bihor, în zona străzii Rectorului

Nr. Inventar

Denumirea mijloacelor fixe care se casează

Locul unde sunt situate mijloacele fixe care se casează

Caracteristicile tehnice ale mijloacelor fixe

Valoare de inventar

• Lei -

018504

Clădire UARZ Episcopia,

Mun. Oradea,

Construcție

înscrisă în CF 203243 - Oradea

C5 - suprafața construită - 78 mp

2.000

018506

Grajd reproducători Episcopia

str. Rectorului nr. 2

Construcție

înscrisă în CF 203243 - Oradea

C2 - suprafața construită - 230 mp

11.686

t

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 018504

Document proveniența: Protocol de predare preluare nr. 192262 din 24/02/2020

Grupa: 1

Cod clasificare: 1.6.4.

Data darii în folosința:

Anul: 2020

Valoare de inventar: 2.000,00

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Clădire UARZ Episcopia -Str.Rectorului nr .2

Luna: 3

Data amortizării complete:

Anul: 2080

Luna: 3

Durata normala de funcționare:

 • - protocol de predare -preluare nr. 192262/24.02.2020

 • - cf 203243 ;nr cad 203243-C1; S=78 MP

 • - Sconstruita =78 mp

 • - Sdesfasurata =78 mp

 • - regim de inaltime P

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/GOSPODARIE COMUNALA/Protocol de predare -

preluare Agenția Naționala pentru Zootehnie/Str.Rectorului Nr. 2

Luna: 4 Anul: 2020

720 LUNI

Domeniul:

Public

Suprafața:

78.000000

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operații care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

105 "Rezerve din reevaluare"

018504

Protocol de predare preluare: 192262 -24/02/2020

Valoare inițiala

1

2.000,00

Valoare reevaluata

2.000,00

.NULL.

2.000,00

Sold final

2.000,00

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

Fisa mijlocului fix

Număr de inventar 018506

Grupa: 1

Cod clasificare: 1.2.2.

Document proveniența: Protocol de predare preluare nr. 192262 din 24/02/2020

Valoare de inventar: 11.686,00

Amortizare lunara: 0,00

Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

Grajd reproducători - Episcopia S=230 mp

Data darii în folosința:

Anul: 2020

Luna: 3

Data amortizării complete:

Anul: 2032

Luna: 3

Durata normala de funcționare:

 • - protocol de predare -preluare nr 192262/24.02.2020

 • - cf 203243; nr cad 203243-C2; S= 230 mp

 • - S construita 230 mp

 • - S desfasurata =230 mp

144 LUNI

Domeniul:

Public

Loc de folosința

TOTAL GENERAL/GOSPODARIE COMUNALA/Protocol de predare -

preluare Agenția Naționala pentru Zootehnie/Str.Rectorului Nr. 2

Luna: 4 Anul: 2020

Suprafața:

230.000000

Cota de amortizare: 0%

Nr. Inventar de la număr la număr

Documentul (data,felul, numărul)

Operații care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

Buc

Debit

Credit

Sold

Soldul contului

105 "Rezerve din reevaluare"

018506

Protocol de predare preluare: 192262 -24/02/2020

Valoare inițiala

1

11.686,00

Valoare reevaluata

11.686,00

.NULL

11.686,00

Sold final

11.686,00

Valoarea amortizata cumulata

0,00

Valoare ramasa de amortizat

0,00

Amortizare lunara

0,00

ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiiiară Oradea


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ

PENTRU INFORMARE


Nr. cerere

~2Tuâ~~

Luna

Anul


Carte Funciară Nr. 203243 Oradea


Cod verificare

llllllllllllllllllll


100083228653


A. Partea I. Descrierea imobilului

TEREN Intravilan                                                            Nr. topografic:934, 933, 105/9

Adresa: Loc. Oradea, Jud. Bihor___________________________________________________________________________

Nr.

Crt

Nr. cadastral

Nr. topografic

Suprafața* (mp)

Observații / Referințe

Al

203243

670

Teren Împrejmuit;

Teren intravilan


Construcții

Crt

Nr cadastral Nr.

Adresa

Observații / Referințe

Al.l

203243-C1

Loc. Oradea, Jud. Bihor

Nr. niveluriil; S. construita la sol:78 mp; S. construita desfasurata;78 mp; Clădire UARZ, regim de inaltime P, anul construirii 1958

Al.2

203243-C2

Loc. Oradea, Jud. Bihor

Nr. niveluri:l; S. construita la sol:230 mp; S. construita desfasurata:230 mp; Grajd Reproducători, regim de inaltime P, anul construirii 1958


B. Partea II. Proprietari și acte

înscrieri privitoare la dreptul de proprietate și alte drepturi reale

Referințe

29133 / 11/03/2020

,Act Administrativ nr. PROTOCOL DE PREDARE PRIMIRE NR. 2375/192262/2020, din 24/02/2020 emis de PMO; Act Administrativ nr. PV DE PREDARE PRIMIRE NR. 2374/192250/2020, din 24/02/2020 emis de PMO; Act (Administrativ nr. HG NR. 75/2020, din 28/01/2020 emis de GUVERNUL ROMÂNIEI;

B7

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1__________________________________________

Al

1) MUNICIPIUL ORADEA, domeniu public

B8

Intabulate, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

Al.l, Al.2

1) MUNICIPIUL ORADEA, domeniu public_______________________________________


C. Partea III. SARCINI .

înscrieri privind dezmembrămintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garanție și sarcini

Referințe

NU SUNT


____________Carte Funciară Nr, 203243 Comuna/Oraș/Municipiu: Oradea

Anexa Nr. 1 La Partea I
Teren

Nr cadastral

Suprafața (mp)*

Observații / Referințe

203243

670

Teren intravilan

* Suprafața este determinată in planul de proiecție Stereo 70.

Date referitoare la teren

Pagina 2 din 3


Nr

Crt

Categorie folosință

Intra vilan

Suprafața (mp)

Tarla

Parcelă

Nr. topo

Observații / Referințe

1

curți construcții

DA

670

-

-

934, 933, 1059/9

Teren împrejmuit parțial cu gard din cărămidă si gard din plasa de sarma

Date referitoare

a construcții

Crt

Număr

Destinație construcție

Supraf. (mp)

Situație juridică

Observații / Referințe

Al.l

203243-C1

construcții industriale si edilitare

78

Cu acte

S. construita la sol:78 mp; S. construita desfasurata.78 mp; Clădire UARZ, regim de inaltime P, anul construirii 1958

Al.2

203243-C2

construcții anexa

230

Cu acte

S. construita la sol:230 mp; S. construita desfasurata:230 mp; Grajd Reproducători, reqim de inaltime P, anul construirii 1958

Lungime Segmente

1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obținute din proiecție în plan.

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment

(*• (m)

1

2

1.429

Document care conține date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 și Legii 190/2018

Punct început

Punct sfârșit

Lungime segment (m)

2

3

0.348

3

4

0.112

4

5

14.978

5

6

30.875

6

7

5.69

7

8

31.408

8

9

7.127

9

10

7.756

10

11

11.003

11

12

17.209

12

13

20.382

13

14

16.353

14

1

5.966


** Lungimile segmentelor sunt determinate în planul de proiecție Stereo 70 și sunt rotunjite la 1 milimetru. *** Distanța dintre puncte este formată din segmente cumulate ce sunt mai mici decât valoarea 1 milimetru.


Certific că prezentul extras corespunde cu pozițiile in vigoare din cartea funciară originală, păstrată de acest birou.

Prezentul extras de carte funciară este valabil la autentificarea de către notarul public a actelor juridice prin care se sting drepturile reale precum și pentru dezbaterea succesiunilor, iar informațiile prezentate sunt susceptibile de orice modificare, in condițiile legii.

S-a achitat tariful de 60 RON, -Chitanța interna nr.252254/11-03-2020 in suma de 60, pentru serviciul de publicitate imobiliară cu codul nr. 231.


Referent,