Hotărârea nr. 462/2020

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 19.689 mp, de 22.056 mp, de 7.173 mp și de 9.665 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, aferent amplasamentului Parcul 1 Decembrie

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 19.689 mp, de 22.056 mp, de 7.173 mp și de 9.665 mp, reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea, aferent

amplasamentului Parcul 1 Decembrie

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 274610/1 din 03.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 274610/2 din 15.06.2020, prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 19.689 mp, de 22.056 mp, de 7.173 mp și de 9.665 mp reprezentând teren aferent amplasamentului Parcului 1 Decembrie -proprietate publică a Municipiului Oradea.

Văzând că potrivit CF, nr.175836 și 173402 - Oradea, terenul cu nr. topo 3581/24 și nr. topo 3580, aferent amplasamentului parcului, este înscris în proprietatea Municipiului Oradea;

Luând în considerare adresa nr. 446 din 12.05.2020, prin care ADI - Zona Metropolitană Oradea a solicitat Direcției Patrimoniu Imobiliar, cadastrarea suprafețelor aferente proiectului "Lucrări de interes public local pentru amenajarea de noi spatii verzi si pentru construcții cu caracter educativ și sportiv - Amenajare pistă PUMPTRACK ÎN PARCUL 1 DECEMBRIE".

Ținând seama de documentația cadastrală anexată, se delimitează suprafețele de teren din parc, încă necadastrate, ce se constituie din nr. topo 3581/24, înscris în 175836 - Oradea, și din nr. topo 3580, înscris în CF 173402 -Oradea.

Constatând că, potrivit poziției 7047 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 970 / 2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor, conform căreia terenul aferent parcului situat în mun. Oradea, str. 1 Decembrie, aparține proprietății publice a Municipiului Oradea.

în baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 286 alin. (4) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planurile de amplasament și delimitare a imobilelor, cu suprafețele de 19.689 mp, 22.056 mp, 7.173 mp și 9.665 mp, astfel:_______________________________________________________________________________________

Suprafața nr. cadastral nou constituit - mp -

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF sau Adeverință în care este înscris

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo pt. constituirea nr. cadastral ■ mp -

Suprafața de teren înscrisă înCF ■mp-

Mențiuni

19.689

3581/24

CF 175836-Oradea

19.689

79.657 (din măsurători)

Teren

- proprietate publică a        Municipiului

Oradea

Parcul            1

Decembrie

22.056

22.056

7.173

7.173

9.665

3.134

3580

CF 173402-Oradea

6.531

6.531

Art.2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unor noi coli de Carte funciară pentru imobilele, constituite conform art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

J  suprafața de 19.689 mp - reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea,

J  suprafața de 22.056 mp - reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea,

J  suprafața de 7.173 mp - reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea,

S  suprafața de 9.665 mp - reprezentând teren, proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art.3. Se aprobă actualizarea și completarea Inventarului domeniului public al Municipiului Oradea și a evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea referitor la imobilele identificate prin Planurile de amplasament și delimitare aprobate la art.2 din prezenta Hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art.5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Primăria municipiului Oradea (PMO) - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar (DPI) - Serviciul Cadastru;

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor.

Oradea, 25 iunie 2020

Nr. 462

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ion