Hotărârea nr. 461/2020

pentru aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF 203518 - Oradea, prin constituirea pe limitele incintelor delimitate de împrejmuiri, a Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 8.605 mp, 3.472 mp, 312 mp și 326 mp

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF 203518 ■ Oradea, prin constituirea pe limitele incintelor delimitate de împrejmuiri,

a Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor, cu suprafețele de 8.605 mp, 3.472 mp, 312 mp și 326 mp

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 276717/1 din 05.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 276717/2 din 05.06.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea dezmembrării terenului înscris în CF 203518 -Oradea, prin constituirea pe limitele incintelor delimitate prin împrejmuiri, a Planurilor de amplasament și delimitare ale imobilelor cu suprafețele de 8.605 mp, 3.472 mp, 312 mp și 326 mp.,

Văzând că pe suprafața de 15.769 mp cu nr. top. 4719/1, 4719/2, 4724 și 4725, înscrise în CF 203518 - Oradea, sunt delimitate, prin împrejmuiri, mai multe incinte cu construcții,

Ținând seama de măsurătorile efectuate și de documentația cadastrală întocmită prin grija Direcției Patrimoniu Imobiliar, prin care, din terenul înscris în CF 203518 - Oradea, se dezmembrează suprafețele de 8.605 mp, 3.472 mp, 312 mp și 326 mp - aferente imobilelor în care funcționează Poliția Municipiului Oradea din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor, Serviciul Județean Bihor al Arhivelor Naționale, respectiv terenul aferent unui drum de acces și casei colective deținute în coproprietate de Municipiul Oradea și persoane fizice,

în vederea reglementării situației juridice în concordanță cu folosința faptică, respectiv a administrării eficiente a proprietății Municipiului Oradea și pentru înscrierea în Cartea Funciară a bunurilor imobile înregistrate în evidențele contabile ale Municipiului Oradea cu nr. inv. 006966 și 019332 - terenul, respectiv cu numărul de inventar 000685 - cota de proprietate extratabulară din clădirea - casa colectivă situată în mun. Oradea, str. Calea Aradului nr. 12,

în baza prevederilor art. 27 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată

în baza art. 27 din Legea 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art.286 alin. (4) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 8.605 mp, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr.CF în care este înscris

Suprafața nr. topo - mp ■

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral • mp -

Nr. inventar în evidențele Municipiului Oradea

Mențiuni

4724

203518-Oradea

1.071

1.071

019332

Teren ■ proprietate privată a Municipiului Oradea,

și

Construcția ■ C1 = D + P + 3E, Scd - 1.788 mp,

proprietate publică a Statului Român în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție a Județului Bihor (sediul Poliției Municipiului Oradea).

4725

1.071

1.071

006966

4719/1

4.612

4.612

006966

4719/2

8.209

1.851

019332

Total

8.605

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul constituit, conform art. 1 din prezenta Hotărâre, reprezentând:

 • 2.1. teren, în suprafață de 8.605 mp,

- proprietate privată a Municipiului Oradea, aflat în folosința gratuită a Inspectoratului de Poliție al Județului Bihor pentru sediul Poliției Municipiului Oradea, dobândit prin Sentință civilă, și dat în folosință prin contractul de comodat nr. 106 din 20.09.1999; și

 • 2.2. construcția: C1 = D + P + 3E, Scd = 1.788 mp,

- proprietate publică a Statului Român în administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor ca sediu al Poliției Municipiului Oradea;

 • 2.3. odată cu deschiderea noii coli de Carte Funciară pentru suprafața de 8.605 mp, se radiază înscrierea de sub C2 din CF 203518 - Oradea privind dreptul de folosință gratuită deținut de Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor - Poliția Municipiului Oradea.

Ari 3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 3.472 mp, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr.CF în care este înscris

Suprafața nr. topo - mp -

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral - mp -

Nr.

Inventar

Mențiuni

4719/2

203518 -Oradea

8.209

3.472

019332

Teren - proprietate privată a Municipiului Oradea.

și

Construcția - C1 = D + P + 3E, Scd = 3.601 mp,

proprietate publică a Statului Român în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

(sediul Serviciului Județean Bihor al Arhivelor Naționale)

Art 4. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul constituit, conform art. 3 din prezenta Hotărâre, reprezentând:

 • 4.1. teren, în suprafață de 3.472 mp,

 • - proprietate privată a Municipiului Oradea, și

 • 4.2. construcția: C1 = D + P + 3E, Scd = 3.601 mp,

 • - proprietate publică a Statului Român în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, sediu al Serviciului Județean Bihor al Arhivelor Naționale.

Art. 5. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 312 mp, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr.CF în care este înscris

Suprafața nr. topo - mp -

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral - mp-

Nr.

Inventar

Mențiuni

4719/2

203518-Oradea

8.209

312

019332

Teren - proprietate privată a Municipiului Oradea

și două Construcții:

C1 - casă colectivă cu două apartamente, Scd = 193 mp, C2 - anexa din cărămidă, Scd = 6 mp.

Art. 6. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul constituit, conform art. 5 din prezenta Hotărâre, reprezentând - casă colectivă cu două apartamente - situat în mun. Oradea, str. Alexandru Roman nr. 12, aflată în proprietatea:

 • 6.1. teren, în suprafață de 312 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea, și

 • 6.2. construcția - cota de 123 / 193 părți din construcția C1: - nr. inventar 000685

- proprietate privată a Municipiului Oradea,

- cota de 70/ 193 părți din construcția C1 și în totalitate construcția C2 - anexă, Sc = 6 mp

 • 6.3. Totodată se constituie, în favoarea proprietarilor privați de la art. 6.2., dreptul de superficie, cu titlu gratuit, pe cota 70/312 mp teren, pe o perioadă de 20 de ani, începând cu data de 01.07.2020 sau până la dispariția / demolarea cotei din construcție.

Art. 7. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 326 mp, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr.CF în care este înscris

Suprafața nr. topo - mp -

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral - mp-

Nr.

Inventar

Mențiuni

4719/2

203518 -Oradea

8.209

326

019332

Teren - proprietate publică a Municipiului Oradea

Alt 8. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul constituit, conform art. 7 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren - proprietate publică a Municipiului Oradea

 • - drum de acces din str. Alexandru Roman.

Art. 9. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public și privat al Municipiului Oradea în concordanță cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 11. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Direcția Economică;

 • - O.C.P.I. Bihor;

 • - Inspectoratul de Poliție al Județului Bihor prin grija DPI - Servciul Terenuri;

 • - Serviciul Județean Bihor al Arhivelor Naționale prin grija DPI - Servciul Terenuri;

 • - succesorii                             respectiv cu                      prin grija DPI - Servciul Terenuri.

  Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 461


  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"


  PRESFDINTF RF SFRINTĂ

  Ch  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL lonehVila /