Hotărârea nr. 460/2020

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade si schimbare invelitoare la imobilul situat în Ansamblul urban – Centrul Istoric Oradea, str. Ady Endre. nr.4

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico ■ economici la faza PT+DDE+DTAC în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare fațade si schimbare invelitoare la imobilul situat în Ansamblul urban

- Centrul Istoric Oradea, str. Ady Endre. nr.4

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 282317 din 11.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 282322 din 11.06.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic, propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico -economici la faza PT+DDE+DTAC pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare fațade si schimbare invelitoare la imobilul situat in Ansamblul urban - Centrul Istoric Oradea, str. Ady Endre. nr.4”,

în baza art. 43 alin (1) din Legea nr. 500 / 2002 privind finanțele publice, reactualizată, conform căreia obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale,

Ținând cont de prevederile art. 44, alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, documentațiile tehnico - economice ale obiectivelor noi, a căror finanțare se asigură integral de la bugetul local, se aprobă de Consiliile Locale.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 44, alin (4) ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit.d), alin. (4) lit. a), (7) lit. j) art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici la faza PT+DDE+DTAC - pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare fațade si schimbare invelitoare la imobilul situat in Ansamblul urban - Centrul Istoric Oradea, str.

Ady Endre. nr.4”.

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:

Investitor:

Beneficiar:

Primarul Municipiului Oradea

Municipiul Oradea

Municipiul Oradea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:

Din care C+M:

Diverse și neprevăzute 19,84 %

Durata de realizare a investiției:

J

684,145.68 lei fără TVA

549,956.12 lei fără TVA

112,460.23 lei fără TVA

12 luni


Art 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din bugetul local al Municipiului Oradea.

Alt 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -   Direcția Economică

  • -   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

Oradea, 25 iunie 2020 Nr. 460

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL