Hotărârea nr. 46/2020

pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, situate în Cartierul Tineretului, în zona străzii Calea Clujului - Uzina de apă valabil pentru anul 2020

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case,

atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, situate în Cartierul Tineretului,  în zona străzii Calea Clujului - Uzina de apă valabil pentru anul 2020

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 11908/1 din 17.01.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 11908/2 din 17.01.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -  Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea preţului de vânzare a parcelelor de teren pe care sunt edificate case, atribuite în comodat în condiţiile Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, respectiv adjudecate prin licitație publică în concesiune, în Cartierul Tineretului, situate în zona străzii Calea Clujului - Uzina de apă,

Având în vedere:

- art. 8 din Legea nr. 15/2003, republicată și actualizată, care prevede că: ”După finalizarea construirii locuinţei, Consiliul Local poate hotărî, la solicitarea proprietarului locuinţei, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Preţul de vânzare se stabileşte prin expertiza tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat şi aprobată de consiliul local”,

- art. 364 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ”... în cazul vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcţii, constructorii de bună-credinţă ai acestora beneficiază de un drept de preempţiune la cumpărarea terenului aferent construcţiilor. Preţul de vânzare se stabileşte pe baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau judeţean, după caz”,

              Întrucât parcelele de teren luate în studiu au aceeași suprafață și destinație potrivit reglementărilor din PUD.

    În vederea stabilirii preţului de vânzare pentru anul 2020 şi văzând Raportul de evaluare, întocmit de către societatea evaluatoare Evalmob S.R.L., privind estimarea valorii de piaţă a terenurilor în zona cartierului Tineretului, la 31,5  Euro/ mp, preţ care nu conţine TVA,

   În conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată și actualizată,

    Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

                În temeiul prevederilor art. 129 al. (2) lit. c) și al. (6) lit. b), art. 139 al. (3) lit. g) și art. 364 al. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1.  Se însuşeşte Raportul de evaluare, întocmit de societatea Evalmob S.R.L., privind estimarea valorii de piață a parcelelor de teren din Cartierul Tineretului, situat în zona străzii Calea Clujului, ocupate de construcții edificate cu destinația de locuință conform anexei la prezenta Hotărâre.

                Art. 2.  Se aprobă preţul de 31,5 Euro/ mp, la care se adaugă TVA, pentru vânzarea terenurilor ocupate de construcții - case, din Cartierul Tineretului, situate în zona străzii Calea Clujului, atribuite prin comodat ori prin concesiune.

                Art. 3.   Preţul stabilit la art. 2 se aplică tranzacţiilor aprobate în cursul anului 2020.

                Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

                Art. 5.    Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

- Primarul Municipiului Oradea;

- PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

- PMO - Direcția Economică.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 46

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru” și 4 voturi ,, abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 


OL ol

Membra corporativ ANfiVAR SC EVALMOB SRL autorixatia nr. «528

Nr. Ieșire 36 PMO2/22.01.2020

RAPORT DE EVALUARE

PARCELE TEREN CARTIER TINERETULUI - 250 MP

PROPRIETATEA MUNICIPIUL ORADEA

SOLICITANT/BENEFICIAR: MUNICIPIUL ORADEA

NOTĂ:     Datele, informațiile și conținutul acestui RAPORT DE EVALUARE, fiind

confidențiale, nu vor putea fi copiate în parte sau în totalitate și nu vor putea fi transmise sau utilizate în alt scop decât cel specificat în lucrare, fără acordul scris și prealabil al :

Beneficiarului

Și evaluatorului

IANUARIE 2020

Stimate beneficiar,

Referitor la evaluarea BUNURILOR IMOBILE constând in Parcele teren in S de 250 mp situate in Oradea, cartierul Tineretului, arealul străzilor George Bacaloglu - Virgil Maxim - Denis Diderot - Bethlen Gabor - Ion Isaiu - Victor Papilian - Eugen Lovinescu - Emil Zola, proprietatea Municipiului Oradea va transmitem

SINTEZA EVALUĂRII

Evaluatorul a evaluat bunurile imobile in calitate de evaluator independent, raportul de evaluare fiind întocmit in concordanta cu Standardele de evaluare a bunurilor adoptate de ANEVAR ediția 2018. Scopul, evaluării este estimarea valorii de piața/ valorii pentru vanzarea imobilelor de către beneficiarul lucrării.

Bunurile evaluate fac parte din categoria terenuri libere construibile, iar valoarea estimata este valoarea de piața in premisa valorificării prin vanzare, data fiind starea tehnica a acestora, interesul manifestat de cumpărători pe piața de a achiziționa astfel de bunuri etc.

Bunurile imobile sunt evaluate ca si evaluare globala, fara inspecție (tip desktop) si in considerarea amplasamentului similar. De asemenea, a fost avuta in vedere valoarea minima prevăzută in Ghidul Notarilor Publici valabil 2020, ca preț de vanzare.

Valorile estimate sunt:

Lot teren 250 mp - Cartierul Tineretului- Calea Clujului- preț /1 mp

151 LEI/MP echivalent 31,5 EUR/MP

Pentru analiza rezultatelor si exprimarea concluziei finale asupra valorii, evaluatorul a verificat intreg procesul de evaluare, informațiile si tehnicile de analiza a acestora, precum si judecata aplicata, prin prisma criteriilor menționate mai sus, astfel:

Adecvarea: valoarea estimata prin abordarea prin piața este adecvata, avand la baza preturi de oferta regăsite pe piața.

Precizia: Precizia unei evaluări este legata de încrederea evaluatorului in acuratețea informațiilor utilizate astfel ca lă abordarea prin piața au fost folosite oferte valabile, corectate funcție de caracteristicile fiecărui bun analizat

Cantitatea informațiilor: adecvarea si precizia influențează calitatea si relevanta indicației valorii; cea mai mare cantitate de informații exista la abordarea prin piața.

Valoarea rezultată este o concluzie imparțială și rezonabilă a unui profesionist calificat, bazată pe analiza tuturor informațiilor relevante și cunoscute și reprezintă percepția evaluatorului referitor la cel măi probabil preț obtenabil într-o tranzacție obiectivă.

Valoarea a fost exprimată ținând cont exclusiv de ipotezele, ipotezele speciale si aprecierile exprimate in prezentul raport si este valabila in condițiile economice si juridice menționate in raport.

Valoarea este valabila numai pentru destinația precizata in raport.

Jur. Andrei Emilia Veronica

SC EVALMOB SRL


Evaluator autorizat membru titular ANEVAR