Hotărârea nr. 459/2020

privind aprobarea contractării unor servicii de promovare turistică prin agențiile de turism și tour-operatorii care intermediază cazarea turiștilor pe o durată de minim 2 nopți în unități de cazare clasificate din Oradea în vederea diminuării impactului epidemiei covid-19 la nivelul economiei locale

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractării unor servicii de promovare turistică prin agențiile de turism și tour-operatorii care intermediază cazarea turiștilor pe o durată de minim 2 nopți în unități de cazare clasificate din Oradea în vederea diminuării impactului epidemiei covid-19 la nivelul economiei locale

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 279137/09.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 279144/09.06.2020, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea contractării unor servicii de promovare turistică prin agențiile de turism și tour-operatorii care intermediază cazarea turiștilor pe o durată de minim 2 nopți în unități de cazare clasificate din Oradea în vederea diminuării impactului epidemiei covid-19 la nivelul economiei locale.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4)lit. a), lit. f) și art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă contractarea unor servicii de promovare turistică prin agențiile de turism și tour-operatorii care intermediază cazarea turiștilor pe o durată de minim 2 nopți în unități de cazare clasificate din Oradea, în vederea diminuării impactul epidemiei covid-19 la nivelul economiei locale.

Art. 2. Contractarea serviciilor de promovare turistică menționate la alin. (1) se va face prin persoanele juridice care activează ca agenții de turism și tour-operatori (CAEN 7911, 7912), selectați prin procedură publică, iar plata serviciilor de promovare va fi în limita a 135.000 lei, în ordinea deconturilor depuse, astfel:

  • • 3 lei pentru fiecare turist cazat minim 2 nopți într-o unitate de cazare clasificată de 1 stea,

1 margaretă și 1 floare.

  • • 4 lei pentru fiecare turist cazat minim 2 nopți într-o unitate de cazare clasificată de 2 stele, 2 margarete și 2 flori.

  • • 6 lei pentru fiecare turist cazat minim 2 nopți într-o unitate de cazare clasificată de 3 stele, 3 margarete și 3 flori.

  • • 9 lei pentru fiecare turist cazat minim 2 nopți într-o unitate de cazare clasificată de 4 stele.

Art. 3. Contractele de promovare turistică se vor încheia pe perioada anului 2020, pentru cazări efective realizate până la 31 ianuarie 2021, cu toți operatorii autorizați/licențiați interesați și care sunt înscriși pe site-ul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de afaceri.

Art. 4. în funcție de rezultatul acestei inițiative se va lua în considerare adoptarea unei scheme de ajutor de stat pentru continuarea acestei acțiuni de promovare turistică a Municipiului Oradea.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică și Asociația pentru Promovarea Turismului în Oradea și în Regiune.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •  Direcția Economică

  • •  Asociația pentru Promovarea Turismului în Oradea și în Regiune

  • •   Se publică în Monitorul Oficial și pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 10 iunie 2020 Nr. 459

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETĂRteENERAL