Hotărârea nr. 458/2020

privind aprobarea măsurilor pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională în domeniul turismului sub licența Școlii Hoteliere din Lausanne (Ecole Hôtelière de Lausanne) în cadrul Colegiului Economic ,,Partenie Cosma’’

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea măsurilor pentru organizarea cursurilor de pregătire profesională în domeniul turismului sub licența Școlii Hoteliere din Lausanne (Ecole Hoteliere de Lausanne) în cadrul Colegiului Economic „Partenie Cosma”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 279313/09.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 279330/09.06.2020, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea:

  • -   exprimarea acordului de principiu pentru înființarea învățământului postliceal de turism cu licența Școlii Hoteliere din Lausanne (Ecole Hoteliere de Lausanne) care se va organiza în cadrul Colegiului Economic ,,Partenie Cosma” și încheierea unui protocol de colaborare între colegiu și Fundația ,,Didactica”

  • -   aprobarea modificării contractului de administrare încheiat între Municipiul Oradea și Colegiul Economic „ Partenie Cosma" prin încheierea unui act adițional, în sensul acordării dreptului de utilizare a bazei materiale puse la dispoziția colegiului în scopul realizării obiectului protocolului ce se va încheia între Colegiul Economic Partenie Cosma și Fundația „Didactica”

  • -   modificarea în consecință a rețelei școlare a Municipiului Oradea după autorizarea înființării învățământului postliceal la nivelul Colegiului Economic „Partenie Cosma".

Ținând cont de prevederile art. 44 din Legea nr.1/2011 - Legea Educației naționale

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și art. 139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 - Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru înființarea învățământului postliceal de turism cu licența Școlii Hoteliere din Lausanne (Ecole Hoteliere de Lausanne) care se va organiza în cadrul Colegiului Economic „Partenie Cosma" și încheierea unui protocol de colaborare între colegiu și Fundația „Didactica”.

Art.2. Se aprobă modificarea contractului de administrare încheiat între Municipiul Oradea și Colegiul Economic „Partenie Cosma" prin încheierea unui act adițional, în sensul acordării dreptului de utilizare a bazei materiale puse la dispoziția colegiului în scopul realizării obiectului protocolului ce se va încheia între Colegiul Economic Partenie Cosma și Fundația „Didactica”.

Art.3. Se modifică în mod corespunzător rețeaua școlară a Municipiului Oradea după autorizarea înființării învățământului postliceal la nivelul Colegiului Economic „Partenie Cosma”.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Direcția Economică

  • •   Colegiul Economic Partenie Cosma, prin grija Direcției Economice

  • •  APTOR

  • •   Se publică în Monitorul Oficial și pe site-ul www.oradea.ro