Hotărârea nr. 457/2020

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota ,,pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 10 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare)

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 10 iunie 2020 (prima convocare) și în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare)

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 278.192/09.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 278.253/09.06.2020 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru" în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 10 iunie 2020 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 542 din 09.06.2020 (anexa nr. 2),

Ținând cont de Legea 31/1990 privind societățile,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acționarilor societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor care va avea loc în data de 10 iunie 2020 (prima convocare), ora 15.30, și în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală S.A..

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •   societatea Administrația Domeniului Public S.A.

 • •   societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.


ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data <

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

,,

LOCALĂ oradea s.a.

IEȘIRE ’ r- -

;'uaJ^JL_Uuna AntjtZ^


/DLU

We opctn oppvriuniilc*


CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată Ia Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055

Capital social subscris și vărsat de 18.519.139 Lei

în atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA

Spre știință: Doamnei CAMELIA MARIANA DULCĂ

Domnului LAURENȚIU ALIN CHIANÂ - supleant

Domnului LIVIU ANDRICA

Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant

Societății ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în brăd'eâȚ'Strada' Primăriei, nr.3; parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, înregistrată ia Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea),

în conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art.113 si art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) și cu articolele 40-46 din Ordonanța de Urgență-a Guvernului nr. H)9 din 30 noiembrie-2041 privind-gtrvernanța corporativă aJntreprindenlor publice (O.U.Gnn 109/2011).

Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.1237/20.12.2016 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acționarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A.,


ul de Administrație,

____...____________ _________ ; a Apționajilb.r Societății (AGEA) pentru data de 10.06.2020 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societății situat în Oradea,

CUI.RO 247340551.105/2814/12112038      .                   1

BANCA TRANSILVANIA sucursala -Oradea          ••           .....

RO84BTRL00S012D2P80178xx                         V;

410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei. nr. 3. parter

E contact-aadlo.ro

T ‘4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259 408863

W www.adlo.ro


ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocata pentru data de 10.06.2020, ORA 15,30


AGENȚIA de dezvoltare locală oradea sa

strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății Ia data de 01.05.2020 (data de referință) pot participa Ia AGEA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGEA.

Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

 • I. 1. (1) Aprobarea rezultatelor negocierii directe purtate de către Comisia de negociere cu viitorul rezident Societatea DITO GROUP S.R.L., conform anexei reprezentate de Minuta nr.511/29.05.2020 care va face parte integrantă din hotărâre.

 • (2) Aprobarea constituirii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA

S. A. în favoarea Societății DITO GROUP S.R.L. a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 10.090 m.p. de sub nr. cadastral 201504, înscris în C.F. nr. 201504 - Oradea pe o durată de 25 (douăzecișicinci) ani.

 • (3) Aprobarea prețului de folosință a terenului identificat mai sus (“Redevența”) în cuantum de 15,00 (cincisprezece) Euro/mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,6 (zerovirgulășase) Euro/mp/an fără

T. V.A.

 • (4) Mandatarea Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A., doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele și pe seama Societății, în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 10.090 m.p., cu nr. cadastral 201504, categoria de folosință CC înscris în CF nr.201504 - Oradea, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

  • (5) Aprobarea conținutului Actului de constituire a dreptului de superficie care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea DITO GROUP S.R.L., conform Anexei nr.l care va face parte integrantă din hotărâre.

  • (6) Aprobarea conținutului Contractului de administrare și de prestări servicii conexe care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și


  DITO GROUP S.R.L., conform Anexei nr.2 care va face parte integrantă din hotărâre.


(7) Aprobarea încheierii de către părțile implicate a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe și a Actului de constituire a dreptului de superficie, conform Anexelor nr.l - nr.2 care vor face parte integrantă din hotărâre.

zjunerse.

3) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.


 • II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale              —

Extraordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmitem prezentei convocări.


CUI RO 2473^0551JC5/2814/12 112008

ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocata pentru data de 10.06.2020, ORA 15,30

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

/DLV


Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantuVreprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

 • III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută.

 • IV. în cazul în care ședința AGEA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.l 1 {Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății și de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 11.06.2020 cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societății situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Județul Bihor, România.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Prin Președinte dl FLORIN MALCU! RO 247340551105/2814.-12 112008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea

R084BTRl.00501202P80178xx

410100 Oradea. Bihor, st r. Primăriei, nr. 3. parter

E contact-^odlo.ro

T *4(0) 0359.889.389

F —4(0; 0259.408.863

W www.adlo.ro


• •

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

intrare; . N 6 7 2

IEȘIRE       ------------

Luna


/OL©


Către:      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcția Economică

în atenția: Domnului EDUARD FLOREA - Director executiv

Subiectul: Acordarea mandatarii mandatului special al reprezentanților acționarilor în Adunarea Generala a Acționarilor AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și ai prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.,

Luând în considerare Decizia nr.59/03.06.2020 a Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 10 IUNIE 2020, următorul PUNCT:

Aprobarea mandatarii reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale EXTRAORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 10.06.2020 ora 15,30 (prima convocare), respectiv pentru data de 11.06.2020 ora 12,30 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":

1. (1) Aprobarea rezultatelor negocierii directe purtate de către Comisia de negociere cu viitorul rezident Societatea DITO GROUP S.R.L., conform anexei reprezentate de Minuta nr.511/29.05.2020 care va face parte integrantă din hotărâre.

 • (2) Aprobarea constituirii de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA

S. A. în favoarea Societății DITO GROUP S.R.L. a dreptului de superficie asupra terenului în suprafață totală de 10.090 m.p. de sub nr. cadastral 201504, înscris în C.F. nr. 201504 - Oradea pe o

i >.           durată de 25 (douăzecișicinci) ani.

 • (3) Aprobarea pfețuKndeToTosință a terenului identificat mai sus (“Redevența') în cuantum de 15,00 (cincisprezece) Euro/mp/25 de ani, fără T.V.A., respectiv de 0,6 (zerovirgulășase) Euro/mp/an fără

T. V.A.

 • (4) Mandatarea Directorului General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A., doamna Silaghi Teodora Alina, pentru ca în numele și pe seama Societății, în calitatea de Proprietar al terenului în suprafață totală de 10.090 m.p., cu nr. cadastral 201504, categoria de folosință CC înscris în CF nr.201504 - Oradea, să îndeplinească toate formalitățile legate de publicitatea imobiliară și să semneze la biroul notarial toate actele care se impun în acest sens.

 • (5) Aprobarea conținutului Actului de constituire a dreptului de superficie care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și Societatea DITO GROUP S.R.L., conform Anexei nr. 1 care va face parte integrantă din hotărâre.

 • (6) Aprobarea conținutului Contractului de administrare și de prestări servicii conexe care se va încheia între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Oradea S.A. și

DITO GROUP S.R.L., conform Anexei nr.2 care va face parte integrantă din hotărâre.

CUI RO 24734055 | J05/2814/12112003


E contact@adio.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro

/dlO

Wc open opportunrttos

 • (7) Aprobarea încheierii de către părțile implicate a Contractului de administrare și de prestări servicii conexe și a Actului de constituire a dreptului de superficie, conform Anexelor nr.l - nr.2 care vor face parte integrantă din hotărâre.

2) Diverse.

3) împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Cu mulțumiri,

Nr.înreg. 511 din 29.05.2020

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

MINUTA

încheiată astăzi, 29.05.2020, ora 09:30, cu prilejul negocierii directe desfășurate între Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și

Societatea DITO GROUPS.R.L.

Membrii Comisiei formate din domnul Eduard Florea, domnul Lucian Popa și doamna Silaghi Teodora . Alina s-au întâlnit astăzi, 29.05.2020, ora 09:30, cu reprezentantul Societății DITO GROUP S.R.L. -domnul Proca Alexandru Valentin, conform documentelor de împuternicire prezentate.

Convocarea Comisiei a fost realizată prin Adresa nr. 489/26.05.2020, în baza Scrisorii de intenție nr. 467/21.05.2020, din care rezultă interesul ferm din partea Societății DITO GROUP S.R.L de a realiza în Parcul Industrial EUROBUSINESSI o investiție în valoare de cel puțin 5.200.000 Euro.

Având în vedere cele expuse mai sus, au fost abordate și discutate următoarele aspecte:

I. Referitor la investiția pe care Societatea DITO GROUP S.R.L propune să o realizeze pe parcela de teren din Parcul Industrial EUROBUSINESS I (situată în Oradea, Strada Petre P. Carp și aflat în proprietatea SocietățiiADLO S.A.}:

Reprezentantul Societății DITO GROUP S.R.L, domnul Proca Alexandru Valentin, a prezentat în detaliu Proiectul pe care viitorul rezident urmează să-l realizeze în Parcul Industrial Eurobusiness I ORADEA și care constă în dezvoltarea de spații de birouri, hală de producție pentru extindere activitate curentă (prelucrarea și asamblarea produselor pe bază de bitum, închiriere de mașini și echipamente specializate pentru construcții), spații de cazare tip business cu facilitățile aferente (săli de conferințe, spații de relaxare).

mp, identificată cu nr. cad. 201f

Valoarea totală a investiției asumate este de 5.200.000 (cincimiiioanedouăsutemii) Euro, fără T.V.A.

Numărul locurilor de muncă care vor fi create în urma finalizării investiției în Parcul Industrial EUROBUSINESS I ORADEA va Ti de minimum 5 locuri de muncă ce vor fi realizate etapizat direct de către rezidentul care va exploata clădirea/clădirile. ------      —        - -   • • •

Derularea investiției se va desfășura etapizat și este de 36 (treizecișișase)luni calculată de la data semnării contractului de superficie al cărui obiect va consta în cesionarea oneroasă a dreptului de folosință temporară asupra terenuluiîn suprafață totală de 10.090 mp. și asupra infrastructurii Parcului Industrial EUROBUSINESS I ORADEA.

CUi RO 247340551J05/2814/12112008


E contact@adio.ro

T +4(0)0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

Nr.înreg. Sil din 29.05.2020


/DLQ

We op«n opportunlties

În schimbul constituirii dreptului de superficie, Societatea DITO GROUP S.R.L avansează prețul minim în valoare de 8 Euro/mp./25 ani, respectiv de 0,32 Euro/mp./an.

Membrii Comisiei precizează că, în cazul altor rezidenți care au negociat pentru parcele aflate în proprietatea ADLO SA., prețul ofertat a fost peste cel minim (cu titlu exemplificativ 20,00 Euro).

în schimbul constituirii dreptului de superficie, Societatea DITO GROUP S.R.L avansează prețul minim în valoare de 15 Euro/mp./25 ani, respectiv de 0,6 Euro/mp./an, preț care este acceptat in unanimitate de comisia de negociere. Adițional, Societatea va achita taxa de administrare în cuantum de 0,5 Euro/mp./an.

După realizarea a 15% din investiția asumată, Societatea DITO GROUP S.R.L. va avea posibilitatea cumpărării terenului aflat în folosință exclusivă, cu aprobarea prealabilă a vânzării de către AGA a Societății ADLO S.A.

Prin "investiție" se înțelege valoarea construcțiilor finalizate și utilizate de către Societatea DITO GROUP S.R.L în desfășurarea activității pentru care este autorizată (conform planului de situație anexat), fiind exceptate în mod expres platformele betonate.

Constatarea realizării de 15% a investiției asumate revine administrației Parcului Industrial, pe baza sesizării scrise prealabile din partea rezidentului care îndeplinește această condiție.

Realizareaîn procent de 15% a investiției este constatată printr-un raport de evaluare a stadiului de realizare fizică și valorică a Proiectului, întocmit de către un evaluator expert independent membru în Asociația Națională a Evaluatorilor și agreat de ambele părți contractante. Raportul de evaluare se întocmește pe cheltuiala rezidentului și pe baza sesizării scrise prealabile a acestuia.

Dacă raportul de evaluare atestă realizareaîn proporție de minimum 15% a investiției la care s-a angajat, rezidentul va avea dreptul de a cumpăra terenul, cu aprobarea prealabilă a vânzării de către AGA a Societății ADLO S.A.

II. Relativ la proiectele de contracte (contract de administrare și de prestări servicii conexe și contract de superficie) care vor fi supuse aprobării Adunării Generale a Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.                                                              ( )

Până la achiziționarea terenului Societatea ADLO S.A. beneficiază de dreptul de preempțiune raportat la construcție, urmând ca după achiziționarea terenului ADLO S.A. beneficiază de dreptul de preempțiune raportat ia teren și construcție.

Părțile agreează ca cei târziu până la data data de 30.06.2020 să fie finalizate și transmise proiectul Contractului de administrare și de prestări servicii conexe, proiectul Contractului de superficie, urmând ca forma finală a acestora să fie supuse aprobării AGA a Societății ADLO S.A.

Având în vedere prevederile Regulamentului de Funcționare a Parcului Industrial Eurobusiness I și Hotărârii AGAa societății Agenția de Dezvoltare LocalăOradea S.A. nr.21/31.08.2017, Ținând cont de prerogativele Consiliului Local al Municipiului Oradea,

Proiectele de contracte vor fi întocmite de către Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., vor include termenii și condițiile propuse prin prezenta Minută și a angajamentelor ferme asumate de Societatea DITO GROUP S.R.L. vor fi supuse aprobării AGA a Societății ADLO S.A.

CUI RO 24734055 j JO5/2834/12112008


E contact@adio.ro

T +4(0) 0359.889.389

F +4(0)0259.408.863

W www.adlo.ro

Nr.înreg. Sil din 29.05.2020

/DLQ

We opcn opportunltlos


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

De asemenea, vor fi supuse aprobării AGA a Societății ADLO S.A. rezultatele negocierilor de astăzi (inclusiv prezenta Minută), urmând ca semnarea Contractului de administrare și de prestări sen/idi conexe și a Contractului de superficie să aibă loc numai după aprobarea de către AGA, a rezultatelor negocierii directe de astăzi, a conținutului contractelor și a încheierii acestora, cu respectarea prevederilor cuprinse în Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, în Regulamentul de Funcționare a Parcului Industrial EUROBUSINESS I și în Actul Constitutiv al Societății-Administrator.

///. Referitor la acordarea faci li tați lor fiscale aplicabile parcuri lor industriale

Comisia îl informează pe reprezentantul Societății DITO GROUP S.R.L. că, pe durata desfășurării în Parcul Industrial Eurobusiness I ORADEA a activităților pentru care Societatea este autorizată și care se încadrează în profilul de activitate al parcurilor industriale, viitorul rezident are dreptul de a beneficia, din partea furnizorului legal de ajutor, de scutire la plata impozitelor pe clădiri și pe terenuri, conform reglementărilor legale în vigoare privind organizarea și funcționarea parcurilor industriale, stipulate în Codul fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015 și în legislația relevantă, inclusiv în hotărârile Consiliului Local ai Municipiului Oradea.

Pentru a beneficia de aceste scutiri, anterior demarării lucrărilor de construcție, viitorul rezident va fi obligat să întocmească și să transmită, pe propria cheltuială și pe proprie răspundere, furnizorului de ajutor de stat, Primăria Municipiului Oradea, documentația necesară în conformitate cu actele normative în vigoare la data depunerii documentației.

Drept pentru care s-a încheiat și s-a semnat prezenta Minută în 2 (două) exemplare originale, la care sunt anexate Scrisoarea de intenție nr. 467/21.05.2020, Angajamentul privind investiția, Angajamentul privind personalul angajat, Declarația privind problemele de mediu, Hotărârea nr.02/08.05.2020 a Adunării Generale a Asociaților Societății DITO GROUP S.R.L., Certificatul de înmatriculare al Societății DITO GROUP S.R.L., Actul Constitutiv al Societății DITO GROUP S.R.L., Certificatul constatator nr.300596/28.05.2020, Certificate de atestare fiscală, Cazierul judiciar și Actul de împuternicire al reprezentantului Societății DITO GROUP S.R.L. să negocieze în numele și pe seama Societății termenii și condițiile în care vor fi încheiate cu Societatea DITO GROUP S.R.L contractele având ca obiect cesionarea dreptului de folosință asupra terenului (unității) situată în Parcul Industrial Eurobusiness I ORADEA.

Prezenta Minută vă constitui anexă la hotărârea pe care AGA a Societății ADLO SA. urmează sa o

• ......r '

adopte cu privire la rezultatele negocierii1 directe, conținutul contractelor de superficie și de administrare și de prestări servicii conexe, precum și cu privire la încheierea contractelor mai sus

menționate.

Domnul Eduard FLOREADoamna Teodora Alina SILAGHI

Domnul Alexandru Valentin PROCA-împuterhlte^Q, CUI RO 247340551J05/2814/1211 2008 BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea R084BTRL00501202P80178xx 410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter