Hotărârea nr. 456/2020

privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 10 iunie 2020 (prima convocare) şi în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota ,,pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare, respectiv mandatarea Primarului Municipiului Orade

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 10 iunie 2020 (prima convocare) și în data de 11

iunie 2020 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare, respectiv mandatarea Primarului Municipiului Oradea în vederea semnării Convenției de tranzacție dintre societatea Termoficare Oradea SA, Societatea de

Asigurare Uniqa Asigurări SA și UAT Municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 277560/05.06.2020 și Raportul de specialiate nr. 277.570 din 05.06.2020 întocmit de către Direcția Economică- Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care s-a propus:

 • - aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 10 iunie 2020 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare), ora 12.00,

 • - mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare care va avea loc în data de 10 iunie 2020 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare), ora 12.00,

 • - mandatarea Primarului Municipiului Oradea în vederea semnării Convenției de tranzacție dintre societatea Termoficare Oradea SA, Societatea de Asigurare Uniqa Asigurări SA și UAT Municipiul Oradea în vederea stingerii disputei din dosarul de daună nr. 597855/2018,

Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 32 din 05.06.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 277.368/05.06.2020 si adresa societății Termoficare Oradea SA cu nr. 6988/05.06.2020

Ținând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1), din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 10 iunie 2020 (prima convocare), ora 15:00 și în data de 11 iunie 2020 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA menționată la art. 1.

Art.3 Se mandatează domnul llie Bolojan, primarul Municipiului Oradea, în vederea semnării Convenției de tranzacție dintre societatea Termoficare Oradea SA, societatea de Asigurare Uniqua Asigurări S.A. și UAT Municipiul Oradea în vederea stingerii disputei din dosarul de daună nr. 597855/2018.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Direcția Economică

 • •   Direcția Juridică

 • •  societatea Termoficare Oradea SA

 • •   reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare

  Oradea SA.


Oradea, 10 iunie 2020 Nr. 456

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alm


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel VilaHotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru", 3 voturi „îi

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 10.06.2020 ora 15:00 SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.

CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.

(Convocatorul)

cu sediul în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, Județul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Bihor sub nr. J5/1O95/2O13, Cod Unic de înregistrare (CUI) 31952982

Capital social subscris și vărsat de 211.948.110 lei

în atenția: Consiliului Local al Municipiului Oradea - domnului secretar Vila Ionel Consiliului Local al Comunei Sînmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu

Spre știință: Domnului GRIGORE MORAR

Domnului CLAUDIU PĂCURAR

 • I. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerțului Bihor sub nr. J5/1O95/O2.O7.2O13, Cod Unic de înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea),

în conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acționarilor) din Actul Constitutiv al Societății, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu dispozițiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

Având în vedere Hotărârea nr. 1237/20.12.2016 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea (cu luarea în considerare a prevederilor H.C.L.M.O nr. 955/27.11.2017 și H.C.L.M.O nr. 1070/21.12.2017) respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local ai Comunei Sînmartin,

Ținând cont de Hotărârea nr. 31/05.06.2020 adoptată de către Consiliului de Administrație al Societății,

Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (AGA) pentru data de 10.06.2020 cu începere de la ora 15:00, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, în Sala de ședințe, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Cap X din Actul Constitutiv al Societății.

Toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data 01.06.2020 (data de referință) pot participa la AGA și sunt îndreptățiți să voteze în cadrul AGA.

ORDINEA DE ZI a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a convenției de tranzacție dintre societatea Termoficare Oradea S.A., Societatea de Asigurare Uniqa Asigurări S.A.

ȘEDINȚA AGA convocată pentru data de 10.06.2020 ora 15:00

SOCIETATEA TERMOFICARE ORADEA S.A.

și UAT Municipiul Oradea în vederea stingerii disputei din Dosarul de daună nr. 597855/2018, conform Anexei nr. 1.

 • II. Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, înregistrați la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (fiecare punct nou va fi însoțit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări.

Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acționarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

 • III. Membrii Consiliului de Administrație, directorul general și funcționarii Societății nu îi pot reprezenta pe acționari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administrație, director sau funcționar al Societății duce la nulitatea hotărârii acționarilor Societății dacă fără votul acestora nu s~ar fi obținut majoritatea cerută.

 • IV. în cazul în care AGA nu se va putea ține din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al Societății și de art. 115 din Legea Societăților, AGA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 11.06.2020 cu începere de la ora 12:00, cu aceeași ordine de zi, la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, Sala de ședințe.

Președintele Consiliului de Administrație al Societății TERMOFICARE ORADEA S.A.:

Dl FLOREA EDUARD AUGUSTIN


OEZVOLTARg DURABILA, GR(<JA PgftTRU VtlTOR

TERMOFICARE ORADEA SA

Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Județul Bihor, 410605

CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website : www.termoficareoradea.ro

HOTĂRÂREA nr. 31 din 05.06.2020

a Consiliului de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A.

privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

Societății Termoficare Oradea S.A. și stabilirea Ordinii de zi

întrunit în ședință Online, azi 05.06.2020 ora 12:00 în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile - republicată, cu modificările și completările ulterioare și dispozițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016,

în urma votului exprimat de către membrii C.A. numiți prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 538/24.05.2018 și H.C.L. al Comunei Sînmartin nr. 344/29.06.2018,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A. pentru data de 10.06.2020 cu începere de la ora 15 ", la sediul social al Societății situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poștal 410605, județul Bihor, România, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societățile și dispozițiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al Societății.

Art. 2. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - membrii Consiliului de Administrație al societății Termoficare Oradea S.A.

 • - membrii A.G.A. a societății Termoficare Oradea S.A.

  Președintele Consiliului de Administrație

  Florea Eduard Augustin -................

SECRETAR C.A.

cjr. ADffiAN/CIURSAȘ

Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi "pentru", 0 voturi “abținere", 0 voturi “împotrivă”.

TERMOFICARE ORADEA SA

TWMOR^gg^

DEZVOLT »HE DURABILA. GRIJA PEfTTRU VIITOM


Nr. 32 din 05.06.2020

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcția economica

Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Județul Bihor, 410605 CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013în atenția domnului Florea Augustin-Eduard - Director executiv adjunct

Spre știință doamnei Cosima Cristea - Șef serviciu

Subiectul: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A.

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1237/20.12.2016 privind modalitatea de luare a hotărârilor în cadrul adunărilor generale ale acționarilor societăților comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar, prin care a fost instituită obligația imperativă a societăților comerciale deținute de Municipiul Oradea de a obține - anterior fiecărei ședințe a Adunării Genereale a Acționarilor - hotărârea Acționarului majoritar cu privire la punctele care vor fi înscrise, în vederea adoptării, pe ordinea de zi a ședinței AGA,

Luând în considerare Hotărârea nr. 31 din 05.06.2020 adoptată de către Consiliul de Administrație al Societății Termoficare Oradea S.A.,

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în ședința din data de 10.06.2020 următoarele puncte:

 • 1. Aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acționarilor având Ordinea de zi anexată (Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în forma propusă de Consiliul de Administrație), pentru data de 10.06.2020 ora 15:00.

 • 2. Aprobarea mandatarii reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A., respectiv a domnului Morar Grigore, să voteze "pentru" în cazul tuturor punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor programată în data de 10.06.2020 ora 15:00, conform Ordinii de zi anexate (Convocatorului).

In acest sens, vă înaintăm Ordinea de zi (Convocatorul) a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor, așa cum a fost propusă prin Hotărârea nr. 31 din 05.06.2020 a Consiliului de Administrație al Societății, anexată, precum și documentele care însoțesc fiecare punct de pe Ordinea de zi, după caz.

Vă mulțumim,

Co%fâofiA

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII TERMOFICARE ORADEA S.A.             ±

Prin Președinte FLOREA EDUARD• AUGUȘTIN'“""WK)

DEZVOLTARE DURABILA SPHUA REHTRU VIITORTERMOFICARE ORADEA SA

Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Județul Bihor, 410605 CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013

Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website : www.termoficareoradea.ro

Către,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA

Direcția economică

în atenția domnului Florea Augustin-Eduard - Director executiv adjunct

Spre știință doamnei Cosima Cristea - Șef serviciu

Subiectul: Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Oradea S.A. in vederea aprobării Convenției de Tranzacție între Uniqa Asigurări, Termoficare Oradea S.A și UAT Oradea

AVÂND ÎN VEDERE :

 • •  încheierea Poliței nr. MKB 0003200 din 10.07.2018. prin care Termoficare Oradea a asigurat la Uniqa echipamentul Turbină cu gaz LM 6000 PF DLE (de fabricație General Electric);

 • •  Dosarul de daună nr. 597855/2018 13.12.2018 - 08.01.2019 - turbina a fost transportată în Ungaria pentru reparații; obiect: determinarea cauzei reale a pierderilor de ulei și remedierea defectului și anume, înlocuirea țevii de ulei care alimenta lagărul radial nr. 5;

 • •  Raportul de daună întocmit de Noxa Consulting pentru dos. de daună nr. 597855/2018 - NX2018-PD.1536/30.09.2019: prin expertiza tehnică efectuată în cadrul raportului de daună, s-a stabilit că aceasta a fost produsă prin perforarea/fisurarea conductei ce alimentează lagărul radial nr. 5 al turbinei, ca urmare a unei uzuri (frecări mecanice) locale între conducta și manșonul de protecție, care a acționat progresiv și în timp (de cca. a 2 ani de la data punerii în funcțiune) și concluzia , s-a stabilit că riscul incident perioadei 13.12.2018 -08.01.2019, nu constituie un risc asigurat, iar despăgubirea calculată prin expertiza contabilă este de 3,141,729 RON;

 • •  Notificările transmise către Uniqa Asigurări și Noxa Consulting (15689/15.10/2019, 15912/23.10.2019, 19618/09.12.2019) prin care Termoficare Oradea a contestat concluziile raportului de daună întocmit de Noxa Consulting atât din punct de vedere tehnic (Termoficare Oradea considerând riscul acoperit conform prevederilor documentației de atribuire- cauza produceri evenimentului fiind o eroare de proiectare sau de montaj a țevii de ulei) cât si cuantumul despăgubirilor calculate prin expertiza contabilă realizată de expertul Petre Marius;

TERMOFICARE ORADEA SA

Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Județul Bihor, 410605 CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013

OHZVOUTAHE DURABILA. 3»JA P8HTRU VIITOR


Tei: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website : www.termoficareoradea.ro

 • •  Notificarea nr. 1904/14.02.2020 transmisă către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin care Termoficare Oradea SA a reclamat poziția Uniqa Asigurări in soluționarea dosarului de daună mai sus menționat;

 • •  Notificarea 5155/28.04.2020 transmisa către Noxa Consulting prin care Termoficare Oradea a solicitat recalcularea pierderii de profit conform algoritmului convenit între părți, pe baza înregistrărilor contabile transmise și ținând cont de specificațiile tehnice ale echipamentelor de producere a energiei termice și electrice aflate în exploatarea Termoficare Oradea.

Uniqa Asigurări și-a exprimat intenția de a soluționa pe care amiabilă dosarul de daună 597855 prin încheierea unei CONVENȚII DE TRANZACȚIE, astfel:

 • •  Pentru a stinge definitiv și irevocabil disputa pe care părțile o au în legătură cu încadrarea și întinderea daunei cauzată de evenimentul notificat în Dosarul de daună nr. 597855/2018 se va încheia o Convenție de Tranzacție.

 • •  Prin noua expertiză contabilă expertul Petre Marius a recalculat pierderea de profit nerealizat (diminuat cu valoarea franșizei) în valoare de 3.568.991 lei. Corectitudinea rezultatelor a fost confirmată de Termoficare Oradea prin adresa 5913/15.05.2020

 • •  în temeiul Convenției, Uniqa Asigurări urmează să achite către Termoficare Oradea suma de 3.568.991 lei.

Această sumă reprezintă contravaloarea întregii pierderi înregistrate de Termoficare Oradea în urma evenimentului avizat în Dosarul de daună nr. 597855/2018, și este destinată să stingă toate și orice pretenții prezente sau viitoare pe care Termoficarea Oradea le-ar putea avea în legătură cu, sau rezultând din evenimentul avizat în Dosarul de daună nr. 597855/2018.

 • •  Plata sumei de 3.568.991 lei se va face în termen de 10 (zece) zile de la data încheierii și semnării Convenției de Tranzacție.

Prin prezenta vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în ședința extraordinară din data de 10.06.2020, mandatarea Primarului Municipiului Oradea în vederea semnării Convenției de tranzacție dintre societatea Termoficare Oradea SA, Societatea de Asigurare Uniqa Asigurări SA și UAT Municipiul Oradea în vederea stingerii disputei din dosarul de daună nr. 597855/2018.

Anexăm Convenția de tranzacție.

c?

Directoiț general

ing. UngutiCălin-Dan

CONVENȚIE DE TRANZACȚIE

PĂRȚILE :

 • 1.    Societatea de Asigurare Uniqa Asigurări S.A. (în continuare „Uniqa”), cu sediul în București, str. Nicolae Caramfil nr. 25, sector 1, înregistrată la Registrul Comețului sub nr. J40/13092/2004, având C.U.I. 1813613, cont IBAN RO81 RZBR 0000 0600 0124 8004, reprezentată legal prin dna. luliana Rusei, în calitate de Membru Board - CITO, în calitate de Asigurător;

 • 2.    Termoficare Oradea S.A. (în continuare „Termoficare Oradea?’), cu sediul în Oradea, str. Calea Borșului nr. 23, jud. Bihor, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J5/1095/2013, având CUI 31952982, reprezentată legal prin dl. Ungur Călin Dan - Director General, și prin d-na Nadia Ramona Haș - Director Financiar, în calitate de Asigurat;

 • 3.     UAT Municipiul Oradea, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor, având CIF 4230487, reprezentat legal prin llie Bolojan - Primar si Eduard Florea -Director Executiv Direcția Economică., în calitate de Co-Asigurat;

denumite în continuare în mod individual Partea" și în mod colectiv “Părțile”.

AVÂND ÎN VEDERE:

 • •  încheierea Poliței nr. MKB 0003200 din 10.07.2018, prin care Termoficare Oradea a asigurat la Uniqa echipamentul Turbină cu gaz LM 6000 PF DLE (de fabricație General Electric).

 • •  Avizarea de daună efectuată de Termoficare Oradea la data de 14.12.2018 în legătură cu staționarea și oprirea în stare de avarie, începând cu data de 13.12.2018 ora 9.00, a Turboagregatului Turbină cu gaz LM 6000 PF DLE.

 • •  împrejurarea că Turboagregatul Turbină cu gaz LM 6000 PF DLE nu a funcționat în perioada 13.12.2018 (ora 9.00) - 08.01.2019 (ora 20.35), înregistrând o întrerupere a activității pentru o durată de 644,12 ore.

 • •  Disputa pe care Părțile o au în legătură cu acoperirea/neacoperirea prin Polița nr. MKB 0003200 din 10.07.2018 a evenimentului avizat în Dosarul de daună nr. 597855/2018, Uniqa apreciind că evenimentul nu este acoperit prin Poliță, iar Termoficare Oradea apreciind că evenimentul este acoperit.

 • •  Expertiza contabilă în urma căreia expertul Petre Marius a calculat o întindere a întreruperii activității Turboagregatului Turbină cu gaz LM 6000 PF DLE pe durata a 644,12 ore. și o pierdere de profit nerealizat (diminuat cu valoarea franșizei în valoare de 3.568.991,00 (treimilioanecincisuteșaizecișioptmii nouăsutenouăzecișiunu) lei.

 • •  Adresa nr. 5913/15.05.2020, prin care Termoficare Oradea confirmă corectitudinea calculelor efectuate de expertul Petre Marius, solicitând asigurătorului Uniqa să fie de acord cu plata unor despăgubiri pentru pierderea ce formează obiectul Dosarului de daună nr. 597855/2018.

 • •  Dorința comună a Părților de a soluționa amiabil disputa ivită în legătură cu notificarea de daună ce formează obiectul Dosarului de daună nr. 597855/2018.

Părțile au hotărât încheierea prezentei convenții de tranzacție (denumita în cele ce urmează „Convenția”), prin care înțeleg să soluționeze disputa existentă în următoarele condiții :

Art. 1 Scopul încheierii prezentei Convenții este acela de a stinge definitiv și irevocabil disputa pe care părților o au în legătură cu încadrarea și întinderea daunei cauzată de evenimentul notificat în Dosarul de daună nr. 597855/2018. Fără ca cele stabilite prin prezenta Convenție să reprezinte o recunoaștere sub aspectul încadrării sau neîncadrării evenimentul avizat în Dosarul de daună nr. 597855/2018 sub acoperirea Poliței nr. MKB 0003200 din 10.07.2018, Părțile au încheiat Convenția în lumina bunei relații de colaborare, și din dorința de a stinge orice pretenții pe care Termoficarea Oradea le are sau le-ar putea avea în legătură cu pierderile și/sau prejudiciile suferite în urma evenimentului avizat în Dosarul de daună nr. 597855/2018.

Art. 2 în temeiul prezentei Convenții, Uniqa urmează să achite asiguratului Termoficare Oradea suma de 3.568.991 lei.

Această sumă reprezintă contravaloarea întregului prejudiciu / pierdere suferită de Termoficare Oradea în urma evenimentului avizat în Dosarul de daună nr. 597855/2018, și este destinată să stingă toate și orice pretenții prezente sau viitoare pe care Termoficarea Oradea le-ar putea avea în legătură cu, sau rezultând din evenimentul avizat în Dosarul de daună nr. 597855/2018.

Plata sumei de 3.568.991 lei se va face în termen de 10 (zece) zile de ia data încheierii și semnării prezentei Convenții, în contul [...] , deschis de Termoficare Oradea la [...].

Art 3 în temeiul prezentei Convenții, Termoficare Oradea declară că a fost despăgubită pentru întregul prejudiciu / pierdere pe care a suferit-o ca urmare a evenimentului avizat în Dosarul de daună nr. 597855/2018. De asemenea, Termoficare Oradea declară că nu mai are nicio pretenție izvorâtă din, sau în legătură cu evenimentul avizat în Dosarul de daună nr. 597855/2018.

De asemenea, Termoficarea Oradea se obligă ca în termen de 5 (cinci) zile de ia data efectuării plătii conform art. 2, să formuleze o cerere scrisă prin care să-și retragă reclamația înregistrată la ASF în data de 14.02.2020, și să comunice ulterior către Uniqa dovada retragerii reclamației.

Art. 4 Sub sancțiunea prevederilor privind falsul în declarații, persoanele care urmează să semneze prezenta Convenție în numele Părților, declară că au calitatea de reprezentant legal și că au drept de semnătură în vederea perfectării prezentei Convenții.

Reprezentanții Termoficare Oradea declară că decizia semnării prezentei Convenții a fost validată de către Adunarea Generala a Acționarilor societății Termoficare Oradea prin Hotărârea nr. [...], și că dumnealor au fost mandatați expres în vederea semnării prezentei Convenții.

Art. 5 Părțile declară că se angajează să își îndeplinească cu bună-credință obligațiile pe care și le-au asumat prin prezenta Convenție. Neîndeplinirea obligațiilor asumate de către oricare dintre Părți, conduce în mod automat și necondiționat de îndeplinirea vreunei alte formalități la rezilierea de plin drept a prezentei Convenții.

Art. 6 Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezenta Convenție se va soluționa în mod amiabil, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi deferit spre soluționare instanțelor competente.

Art. 7 Părțile declară că prezenta Convenție reprezintă rezultatul discuțiilor purtate în perioada martie 2019 - mai 2020, și că toate clauzele acesteia au fost discutate în mod direct.

Art. 8 Termoficare Oradea declară că în vederea semnării prezentei Convenții este de acord cu prelucrarea de către Uniqa a datelor cu caracter personal. Aceste date urmează a fi utilizate în vederea prestării de servicii de asigurare și a instrumentării de dosare de daune, inclusiv în scopul realizării unui proces decizional automat, pentru crearea de statistici, profiluri și pentru îndeplinirea de obligații, pe baza dispozițiilor legale exprese.

Domnul Ungur Călin Dan, doamna Nadia Ramona Haș, domnul Dan Crețu și doamna Bilan Andreea, persoane care urmează să semneze prezenta Convenție în numele Termoficare Oradea, declară că sunt de acord cu prelucrarea de către Uniqa a datelor cu caracter personal. Aceste date urmează a fi utilizate în vederea prestării de servicii de asigurare și a instrumentării de dosare de daune, inclusiv în scopul realizării unui proces decizional automat, pentru crearea de statistici, profiluri și pentru îndeplinirea de obligații, pe baza dispozițiilor legale exprese

Atât Termoficare Oradea, cât și persoanele semnatare ale prezentei Convenții, declară că au primit, citit și înțeles termenii de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa nr. 1) și că au fost informați cu privire la faptul că Uniqa prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în vigoare și în scopul prestării de servicii de asigurare și de instrumentare a dosarelor de daună. în vederea aducerii la îndeplinire a acestor servicii, datele colectate pot fi transmise și către alte entități din cadrul grupului Uniqa sau către alți terți împuterniciți expres de Umqa.

Atât Termoficare Oradea, cât și persoanele semnatare ale prezentei Convenții, declară cu au fost informați în legătură cu faptul că în lipsa acordului de prelucrare a datelor cu caracter personal, sau in cazul retragerii consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile descrise la primul paragraf, Uniqa se afla in imposibilitatea de a oferi servicii de asigurare sau de a instrumenta, respectiv plăti, sumele rezultate din dosarul de daună.

Anexa nr. 1 „Termeni de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” face parte integrantă din prezentul contract de tranzacție.

Anexa nr. 2 - Expertiza contabilă în urma căreia expertul Petre Marius a calculat o întindere a întreruperii activității Turboagregatului Turbină cu gaz LM 6000 PF DLE pe durata a 644,12 ore, și o pierdere de profit nerealizat (diminuat cu valoarea franșizei) în valoare de 3.568.991,00 lei.

Anexa nr. 1 si Anexa nr. 2 fac parte integranta din prezenta convenție de tranzacție.

Drept pentru care Părțile au încheiat prezenta Convenție, astăzi, [...] iunie 2020, în 2 (două) exemplare originale, câte 1 (un) exemplar original pentru fiecare Parte.

Uniqa Asigurări S.A.

Termoficare Oradea S.A.

Prin Ungur Călin Dan Director Generai

Nadia Ramona Haș

Director Financiar

Dan Crețu Director Comercial

Bilan Andreea

Birou Urmărire Contracte Terți


Prin luliana Rusei

Membru Board - CITO

Paul Zarzără

Director Direcția Daune

Cătălin Marin

Manager Departament Daune Non Auto

Adrian Diaconu

Manager Departament Litigii Daune

UAT Municipiul Oradea Prin llie Bolojan Primar

Eduard Florea

Director Executiv

Direcția Economică »