Hotărârea nr. 455/2020

privind acordarea unor facilități în anul 2020 pentru activităţile întrerupte pe perioada stării de urgenţă

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE privind acordarea unor facilități în anul 2020 pentru activitățile întrerupte pe perioada stării de urgență

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 277243/05.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 277246 din 05.06.2020, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor locale pentru anul 2020 constând în:

 • - reducerea impozitului anual pe clădiri cu 20% pentru proprietarii clădirilor nerezidențiale - persoane fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să iși întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

 • - scutirea de la plata lunară a taxei pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau folosință a unei clădiri proprietate publică a statului ori a UAT Oradea.

Având în vedere prevederile art. V din O.U.G nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor facilități fiscale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), și art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă reducerea impozitului pe clădiri aferent anului 2020 cu o cotă de 20% pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice.

(2) Se aprobă Procedura de reducere a impozitului anual pe clădiri cu o cotă de 20%, conform Anexei nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2.(1) Se aprobă scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, dacă utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

(2) Se aprobă Procedura de scutire de la plata taxei lunare pe clădiri, conform Anexei nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice și Serviciul Impunere Persoane Fizice.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice

 • •   Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Fizice

 • •   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 10 iunie 2020 Nr. 455


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pent


Procedura privind reducerea impozitului pe clădiri cu o cotă de 20%

 • 1. Prezenta procedură se aplică pentru clădirile nerezidențiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosință printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, după caz, dacă în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, proprietarii sau utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică sau dețin certificatul pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parțială a activității economice;

 • 2. Proprietarii clădirilor au obligația ca, până la data de 15 septembrie 2020 inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a reducerii, însoțită de o declarație pe propria răspundere;

 • 3. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie, în declarația pe propria răspundere prevăzută la punctul (2) vor menționa :

 • - adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită reducerea impozitului ;

 • - în cazul întreruperii totale sau parțiale a activității economice doar pentru o cotă parte dintr-o clădire, contribuabilul va menționa în declarație valoarea impozabilă a cotei părți pentru care solicită reducerea impozitului;

 • - fie întreruperea totală a activității economice proprii stabilită conform prevederilor legale, fie întreruperea parțială a activității economice. Proprietarii care și-au întrerupt parțial activitatea anexează la cererea prevăzută la punctul (2) o copie a certificatului pentru situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

 • 4. în cazul proprietarilor care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, pe perioada în care s-a instituit starea de urgență, din declarația pe propria răspundere prevăzută la alin. (2) trebuie să reiasă că aceștia se regăsesc concomitent în următoarele situații:

 • a) au renunțat la cel puțin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenței sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgență;

 • b) cel puțin 50% din suprafețele totale deținute și afectate activităților economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosință a clădirilor respective au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total și/sau parțial activitatea economică.

 • 5. Pentru încadrarea în situația prevăzută la punctual lit. b) proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale verifică dacă cel puțin 50% din suprafața totală deținută și dată în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală și/sau parțială a activității acestora la data de 14 mai 2020.

 • 6. Proprietarii care dețin clădiri nerezidențiale date în folosință pentru desfășurarea unor activități economice către alte persoane fizice sau juridice, la cererea prevăzută la punctul (2) vor anexa declarația pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situațiile prevăzute la punctul (4) lit. a) și b), însoțită de declarațiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activității economice a acestora și/sau de certificatele pentru situații de urgență emise de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care și-au întrerupt parțial activitatea economică, după caz.

 • 7. în cazul în care persoanele fizice sau juridice prevăzute la punctual (1) au plătit impozitul anual pe clădiri datorat pentru anul 2020, integral/parțial, până la primul termen de plată, acestea pot solicita compensarea cu alte obligații prezente/viitoare sau restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 8. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din cadrul organului fiscal local vor verifica cererea de reducere a impozitului pe clădiri și declarația pe proprie răspundere în concordanță cu evidența fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă există neclarități în evidența fiscală sau între evidența fiscală și declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea contribuabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate în termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limită de depunere și soluționare a cererilor de 15 septembrie 2020.

 • 9. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de reducere a impozitului pe clădiri ce va fi comunicată contribuabilului. împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 10. în cazul aprobării cererii de reducere, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere de 20% (în baza OUG nr. 69 din 2020) la valoarea impozitului datorat pentru anul 2020.

Pentru proprietarii care achită integral până la primul termen de plată - 30.06.2020 - sumele anuale datorate, bonificația fiscală de 8% sau 4%, după caz, se aplică asupra valorii impozitului pe clădiri redus cu cota de 20%.

Procedura privind scutirea de ia plata taxei pe clădiri

 • 1. Prezenta procedură se aplică pentru scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, dacă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligați, potrivit legii, să își întrerupă total activitatea economică.

 • 2. Concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosință a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, după caz, au obligația ca până la data de 15 septembrie 2020, inclusiv, să depună la organul fiscal local o cerere de acordare a scutirii, însoțită de o declarație pe propria răspundere.

 • 3. în declarația pe propria răspundere contribuabilii vor menționa:

 • - prevederile legale potrivit cărora au avut obligația întreruperii totale a activității proprii, pe perioada instituirii stării de urgență;

 • - adresa clădirii/clădirilor pentru care se solicită scutirea de la plata taxei;

 • 4. în cazul în care persoanele fizice sau juridice au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgență, acestea pot solicita compensarea cu alte obligații prezente/viitoare sau restituirea, în termenul de prescripție a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

 • 5. Persoanele cu atribuții în stabilirea impozitelor și taxelor locale din cadrul organului fiscal localvor verifica cererea de scutire și declarația pe proprie răspundere în concordanță cu evidența fiscală de la rolul contribuabililor. Dacă există neclarități în evidența fiscală sau între evidența fiscală și declarația contribuabilului, organul fiscal va solicita lămuriri din partea contribuiabilului. Contribuabilul are obligația de a prezenta organului fiscal clarificările solicitate în termen de maxim 30 de zile dar nu mai târziu data limită de depunere și soluționare a cererilor de 15 septembrie 2020.

 • 6. Organul fiscal local va emite decizia privind aprobarea/respingerea cererii de scutire ce va fi comunicată contribuabilului. împotriva actelor administrative fiscale emise potrivit prezentei hotărâri se poate formula contestație potrivit art. 268-281 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.