Hotărârea nr. 454/2020

privind modificarea anexei la HCL 575/31.07.2019 pentru modificarea articolelor 3,4 si 5 din HCL nr. 391/ 14.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentatiei tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finantare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind modificarea anexei la HCL 575/31.07.2019 pentru modificarea articolelor 3,4 si 5 din HCL nr. 391/ 14.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentației tehnico* economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței

energetice în municipiul Oradea”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 273339/09.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 273343 din 09.06.2020 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Muncipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării anexei la H.C.L. 575/31.07.2019 pentru modificarea articolelor 3,4 si 5 din H.C.L. nr. 391/14.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentației tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea",

Ca urmare a reactualizării Formularului F6 - Graficul de execuție de lucrări - “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”, s-a constatat faptul că intervalul de timp este nefezabil și nerealizabil. Pe cale de consecință se impune modificarea termenului de execuție, care se va prelungi conform graficului revizuit de către proiectant de la 3 la 6 luni,

în conformitate cu art. (9) alin. (7) lit. f) din Contractul de finanțare 4728 a fost 17.09.2019 care prevede situațiile în care poate fi modificat contractul mai sus menționat,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), lit. e), art. 139 alin.1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

ART.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 575/31.07.2019 pentru modificarea articolelor 3, 4 si 5 din H.C.L. nr. 391/14.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect a documentației tehnico-economice aferente componentelor si a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe PB146, PB147, PB138, PB131 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea”.

ART. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 575/31.07.2019, rămân neschimbate.

ART.3. Cu ducerea la îndeplinirie a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • •   Direcția Tehnică

Oradea, 10 iunie 2020

Nr. 454

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”