Hotărârea nr. 453/2020

pentru aprobarea modificării anexei la HCL 545/24.06.2019 privind modificarea art.1 si a art. 4 din HCL 474/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economic eaferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării anexei la HCL 545/24.06.2019 privind modificarea art.1 si a art. 4 din

HCL 474/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economic eaferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137

Analizând Referatul de specialitate al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 277243/05.06.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 273343 din 09.06.2020 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Muncipiului Oradea propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării anexei la H.C.L. 545/24.06.2019 privind modificarea art.1 si a art. 4 din H.C.L. 474/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare: “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea" cod SMIS 121137

Ca urmare a reactualizării Formularului F6 - Graficul de execuție de lucrări - "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea", s-a constatat faptul că intervalul de timp este nefezabil și nerealizabil. Pe cale de consecință se impune modificarea termenului de execuție, care se va prelungi conform graficului revizuit de către proiectant de la 3 la 6 luni,

în conformitate cu art. (9) alin. (7) lit. f) din Contractul de finanțare 4797 a fost 07.10.2019 care prevede situațiile în care poate fi modificat contractul mai sus menționat,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d), lit. e), art. 139 alin.1) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

ART.1. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 545/24.06.2019 privind modificarea art.1 si a art. 4 din H.C.L. 474/29.05.2019 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației tehnico-economice aferente componentelor și a indicatorilor tehnico-economici la nivelul cererii de finanțare:“Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe R119, AN121, AN120, PB117, AN4 în vederea creșterii eficienței energetice în municipiul Oradea” cod SMIS 121137

ART. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 545/24.06.2019, rămân neschimbate.

ART.3. Cu ducerea la îndeplinirie a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

ART. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

  • •   Direcția Tehnică