Hotărârea nr. 452/2020

privind modificarea Art. I si II din H.C.L. nr. 904 / 31 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea’’, cod SMIS 116448

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind modificarea Art. I si II din H.C.L. nr. 904 / 31 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului:

Muzeul Francmasoneriei din Oradea”, cod SMIS 116448

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 276162/04.06.2020 și Raportul de specialitate nr. 276611/04.06.2020 prin care D.M.P.F.I. propune aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea, cod SMIS 116448,

Ținând cont de prevederile art. 44 al. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2) lit. (b), alin. 4 lit. (a) și art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. I. Se aprobă modificarea Art. I și Art. II din H.C.L. nr. 904/31 octombrie 2019 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul: „Restaurarea, conservarea si integrarea in circuitul cultural a obiectivului: Muzeul Francmasoneriei din Oradea”, cod SMIS 116448 după cum urmează:

„Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Municipiului Oradea, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului (4.648.327,23 lei inclusiv TVA), cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului (79.899,75 lei inclusiv TVA), în cuantum total de 4.728.226,98 lei inclusiv TVA, reprezentând cofinantarea proiectului „RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA".

Art. II. Se aprobă valoarea totală a proiectului: „RESTAURAREA, CONSERVAREA SI INTEGRAREA IN CIRCUITUL CULTURAL A OBIECTIVULUI: MUZEUL FRANCMASONERIEI DIN ORADEA", în cuantum de 8.643.314,53 lei (inclusiv TVA).”

Art.lll. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Direcția Economică;

  • •   Direcția de Management Proiecte cu Finanțare Internațională;

  • •   Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin/

Oradea, 10 iunie 2020

Nr. 452

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"


CONTRASEMNEAZĂ

RETAR GEJ4ERĂL lonel Vilă /)//