Hotărârea nr. 451/2020

pentru respingerea proiectului de hotărâre inițiat de grupul de consilieri P.S.D. privind testarea gratuită PCR, în vederea depistării infectării cu virusul SARS-CoV 2 a locuitorilor Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE pentru respingerea proiectului de hotărâre inițiat de grupul de consilieri P.S.D. privind testarea gratuită PCR, în vederea depistării infectării cu virusul SARS-CoV 2 a locuitorilor Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către grupul de consilieri P.S.D. - reprezentat de către dl. Sabău Liviu,

Luând în considerare Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 269160/28.06.2020, întocmit de către Compartimentul Management Spitale, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea, respingerea Proiectului de hotărâre inițiat de grupul de consiglieri P.S.D., privind testarea gratuită PCR, în vederea depistării infectării cu virusul SARS-CoV-2 a locuitorilor Municipiului Oradea.

Ținând cont de:

  • •   Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   Decretul Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020-privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;

  • •   Decretul Președintelui României nr. 240 din 14 aprilie 2020-privind prelungirea stării de urgență pe teritoriul României;

  • •   Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;

  • •   adresele Compartimentului Management Spitale din cadrul Primăriei Mun.Oradea înregistrate cu nr.267874 din 27.05.2020, respectiv cu nr.268092 din 27.05.2020, precum și răspunsurile primite din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență Oradea și din partea Direcției Economice din Primăria Mun.Oradea;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art.1. Se respinge proiectul de hotărâre inițiat de grupul de consilieri P.S.D., privind testarea gratuită PCR, în vederea despistării infectării cu virusul SARS-CoV 2 a locuitorilor Municipiului Oradea

Art.2. Se respinge acordarea unui sprijin financiar pentru acoperirea costului testării, în valoare de 200 lei/beneficiar.

Art.3. Se respinge alocarea sumei de 1.000.000,00 lei pentru efecturarea testării PCR.

Art.4. Se respinge participarea la testare a unor unități sanitare publice.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Management Spitale.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Jud. Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea