Hotărârea nr. 450/2020

privind darea acordului prealabil referitor la schimbarea locației de funcționare a Centrului de permanență de pe strada Anton Bacalbașa nr. 2 pe strada Măslinului nr. 5, Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


Hotărâre privind darea acordului prealabil referitor la schimbarea locației de funcționare a Centrului de permanență de pe strada Anton Bacalbașa nr. 2 pe strada Măslinului nr. 5, Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 260876 din 19.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 260847 din 19.05.2020 întocmit de către Compartimentul Management Spitale, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea darea acordului prealabil referitor la schimbarea locației de funcționare a Centrului de permanență de pe strada Anton Bacalbașa nr.2 pe strada Măslinului nr.5, Oradea

Având în vedere prevederile Legii nr. 263 din 16 iunie 2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare pnn centrele de permanență;

Luând în considerare Ordinul Ministrului Sănătății nr. 697 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență;

Ținând cont de:

  • •   Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

  • •   adresa dnei Paina Simina, domiciliată în Oradea, strada Cuza Vodă nr.5, coordonator Centru de permanență Medena, înregistrată cu nr.251479 din 05 mai 2020;

  • •   adresa Direcției de Sănătate Publică Bihor nr.7109 din 23.04.2020 privind aprobarea Mutării Centrului de permanență de pe strada Anton Bacalbașa nr.2 pe strada Măslinului nr.5- Oradea;

  • •   contractul de comodat din data de 03.02.2020 încheiat pe imobilul din Strada Măslinului nr.5 Oradea;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în temeiul art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. c) și art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂREȘTE:

Art.1. Se dă acordul prealabil privind schimbarea locației de funcționare a Centrului de permanență de pe strada Anton Bacalbașa nr.2 pe strada Măslinului nr.5- Oradea;

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Management Spitale

Art3.Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția de Sănătate Publică a Județului Bihor, prin grija Comp. Management Spitale

  • •  Compartimentul Management Spitale

  • •   Se publică pe site-ul www.oradea.ro


Oradea, 28 mai 2020 Nr. 450