Hotărârea nr. 45/2020

privind aprobarea organizării licitaţiei publice, respectiv a documentației de atribuire pentru amplasamentele destinate funcționării teraselor sezoniere în Piaţa Unirii, pe domeniul public al municipiului Oradea

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

dfcdca415eff045006c1a8f932a326d96a17baa03d653ae49c03a75b15a5a966


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea organizării licitaţiei publice, respectiv a documentației de atribuire pentru amplasamentele destinate funcționării teraselor sezoniere în Piaţa Unirii, pe domeniul public al municipiului Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 10934/1 din 16.01.2020 și Raporul de specialiate înregistrat cu nr. 10934/2 din 16.01.2020  prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar – Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea organizării procedurii de licitaţie publică, respectiv a aprobării documentației de atribuire pentru amplasamentele destinate funcționării teraselor sezoniere în Piaţa Unirii, pe domeniul public al municipiului Oradea.

Ţinând cont de specificul lucrărilor de amenajare şi de condiţionările contractului de finanţare, atribuirea locurilor pentru amplasarea de terase trebuie să se facă, prin licitaţie publică, în condiţiile legii, excepţie făcând modulele de la intrarea în Pasajul Vulturul Negru lipite de vitrinele unităţilor de alimentaţie publică. Pe lângă această prevedere a mai fost necesară elaborarea unui set de reguli menit să asigure utilizarea în cele mai bune condiţii a spaţiului amenajat şi menţinerea condiţiilor impuse de finanţator prin contractul de finanţare, pe durata a 5 ani de la finalizarea lucrărilor (expiră în luna octombrie 2021).

Față de cele de mai sus,

             Văzând condițiile expuse în cap. IV din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 163 din 2010, modificat și completat prin H.C.L. 571 din 2018.

             Ţinând seama de prevederile art. 1777 - 1835 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

În baza prevederilor art. 332 - 348 coroborat cu dispozițiile art. 310 alin. (1) și (2) lit. a) și b), ale art. 312 alin. (2) -(4), (6) și (7) și ale art. 313 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Potrivit dispozițiilor art. 129 alin. (2) lit. c),  alin. (6) lit. a), art. 139 alin. 3) lit. g) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1. Se aprobă închirierea, prin licitaţie publică, a parcelelor de teren situate în Piaţa Unirii, cu suprafeţele identificate conform planşei Anexa nr. 1  la prezenta Hotărâre, în vederea amplasării de terase sezoniere.

                Art. 2. Se aprobă documentația de atribuire prin licitaţie publică a parcelelor de teren conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

                Art. 3.   Se aprobă prețul minim pentru licitație – de  150 lei / mp / an.

                Art. 4. Prețul va fi indexat de drept anual, începând cu primul an de activitate, cu indicele de inflaţie prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

                Art. 5.  Se aprobă durata de utilizare a domeniului public în urma adjudecării pe perioada a 2 (sezoane), începând cu data încheierii convenţiei de închiriere, până cel târziu la 31.12.2021.

                Art. 6.  Convenţia se completează, în mod obligatoriu, cu clauzele prevăzute în Caietul de sarcini.

                Art. 7.     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

                Art. 8.    Prezenta Hotărâre se comunică cu:

o   Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

o   Primarul Municipiului Oradea;

o   P.M.O. - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

o   Se publică pe www.oradea.ro

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 45

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

ANEXA nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr.            din 28.01.2020

Al ’ llieDOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

9

aferentă procedurii de atribuire, prin licitație publică, a amplasamentelor pentru terase în Piața Unirii pe domeniul public

CUPRINS

 • I.  FISA DE DATE A PROCEDURII

 • II.  CAIET DE SARCINI

 • III. FORMULARE Șl MODELE DE DOCUMENTE

 • IV. Convenție utilizare domeniul public, model orientativ

FIȘA DE DATE A PROCEDURII PRIVIND ATRIBUIREA AMPLASAMENTELOR PENTRU TERASE SEZONIERE ÎN PIAȚA UNIRII

 • A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND AUTORITATEA CONTRACTANTĂ

Autoriatea contractantă:

UAT Municipiul ORADEA, cu sediul administrativ în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor codul fiscal: 4230487

telefon / fax: 0259 - 437.000, int.223

e-mail: primarie@oradea.ro

persoană de contract: consilier Raluca Porumb

Procurarea documentației de atribuire

Documentația de atribuire se poate descarcă de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Oradea -www.oradea.ro.

 • B. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA SI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE

în data și ora stabilită în anunțul privind demararea procedurii de licitație pentru deschiderea ofertelor, la sediul Primăriei Municipiului Oradea (mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1) vor fi prezenți membrii Comisiei de evaluare și ofertanții.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Plicurile sigilate se predau Comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație. în partea introductivă a procesului verbal se va consemna faptul că plicurile cu ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că partea lipită a acestuia a fost afectată / nu a fost afectată prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, Comisia de evaluare descalifică ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire sau care nu sunt redactate în limba română.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor, cel puțin două oferte să fie valabile. în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

Sunt considerate oferte valabile și se califică ofertele care îndeplinesc toate criteriile de valabilitate prevăzute în Caietul de sarcini.

După analizarea conținutului plicului exterior, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul comisiei de evaluare va întocmi un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, precum și ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul -verbal se semnează de către toți membrii Comisiei de evaluare și de către ofertanți.

în baza procesului - verbal, Comisia de evaluare întocmește, în termen de 1 zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului Comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanții ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

Pe baza evaluării ofertelor, secretarul Comisiei de evaluare întocmește procesul - verbal care trebuie semnat de toți membrii Comisiei.

în baza procesului - verbal, Comisia de evaluare întocmește, în termen de 1 zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

 • ► denumire, sediu, formă juridică;

 • ► domeniul de activitate, capital social, membrii asociați, cifra de afaceri;

 • ► dacă are sau nu datorii către bugetul de stat sau bugetul local;

 • ► numele și prenumele persoanei ce urmează a participa la licitație.

 • 4.  Declarație de participare (Formularul nr. 2)

Ambele Formulare vor fi semnate de ofertant, fără ștersături sau modificări.

 • 5.  Acte doveditoare privind calitățile si capacitățile ofertanților:

  • 5.1. PENTRU PERSOANE JURIDICE

   • 5.1.1. certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului - în original,

din care să rezulte următoarele:

 • • ofertantul nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

 • • ofertantul nu are activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a

desfășura activități economice;

 • • sediul social;

 • • administratorul ofertantului.

 • 5.1.2.  certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului statului - original,

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii;______________________________________________________________

 • 5.1.3.  certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetul local - original,

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii, eliberat de Direcția Economică din cadrul primăriei în a căror rază teritorială ofertantul are sediul social / domiciliul, precum și de la Primăria Oradea - în cazul în care ofertantul deține în proprietate bunuri impozabile în mun. Oradea, valabil la data deschiderii ofertelor;

 • 5.1.4. împuternicire / procură pentru participare la licitație - original,

dacă persoana care participă la licitație este alta decât administratorul ofertantului / ofertantul,

 • 5.1.5. Cartea de identitate a persoanei care participă la licitație,

 • 5.1.6. Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului - xerocopie;

 • 5.1.7.  Dovada achitării garanției de participare - ordin de plată - original și copie;

 • 5.1.8. Dovada taxei de participare - ordin de plată - original și copie;

 • 5.1.9. Dovada deținerii spațiului în Piața Unirii: extrasul de Carte Funciară (actualizat -max.30 zile de Ia data organizării licitației); Autorizația de Funcționare/ sau Contract de închiriere, după caz.

II. PE PLICUL INTERIOR, care conține oferta propriu - zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz și va conține Formularul de ofertă semnat de ofertant, fără îngroșări, ștersături sau modificări;

Plicul exterior conținând plicul interior, se va sigila și se va depune la sediul autorității contractante în termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

Oferta trebuie să cuprindă detaliat toate condițiile prevăzute în documentația de licitație pe care ofertantul și le asumă în cazul în care va câștiga licitația, precum și date tehnice declarate.

Nu sunt admise completări ulterioare ale documentației de calificare.

Autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare.

Autoritatea contractantă va informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris,K cu confirmare de primire, în termen de 3 zile lucrătoare de Ia emiterea acestora.

în cadrul comunicării autoritatea contractantă:

 • -   va informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

 • -   va informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării.

 • C.    INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei referitoare la excluderea ofertei, respectiv în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei referitoare la atribuirea contractului, ofertanții pot face contestații în scris împotriva modului în care au fost respectate dispozițiile legale care reglementează procedura de atribuire a amplasamentelor prin licitație publică.

Contestațiile se vor depune la sediul UAT - Municipiul Oradea, cu sediul administrativ în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor.

Comisia de soluționare a contestaților va fi numită prin dispoziție a primarului și va analiza și soluționa contestațiile în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea aplasamentelor se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.

 • D.    INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE $1 PREZENTARE A OFERTELOR

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire.

Ofertele se redactează în limba română și se depun la sediul autorității contractante din mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

Fiecare participant poate să depună o singură oferta/amplasament.

Perioada de valabilitate a ofertei: până la finalizarea procedurii de atribuire a amplasamentului.

Persoana interesată are obligația de a depune oferta în locul și până la data - limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei -limită pentru depunere vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise.

 • I. PE PLICUL EXTERIOR se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta, respectiv:

” LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU amplasamentului T din Piața Unirii în vederea

amenajării unei TERASE SEZONIERE

• A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE ORA”

Plicul exterior va conține următoarele documente:

 • 1.  Fisa cu informații privind ofertantul (Formularul nr. 1) și

 • 2.  Declarație de participare (Formularul nr. 2)

ambele semnate de ofertant, fără ștersături sau modificări.

 • 3. Fișa cu informații privind ofertantul f Formularul nr. 1) va conține:

 • E. ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE

Anunțul privind demararea procedurii de licitație se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe site-ul Primăriei www.oradea.ro. Anunțul de licitație se va trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Termenul limită de depunere a ofertelor este , ora la sediul Primăriei municipiului Oradea (str. Piața Unirii nr. 1) - Sala - Relații cu Publicul (Piramidă).

Ședința publică de licitație se va desfășura în data de, ora în Sala de Ședințe a

Direcției Patrimoniu Imobilar - Piața Unirii nr. 1, et II.

 • F. INFORMAȚII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE Criteriul de atribuire a amplasamentelor este cel mai mare preț ofertat.

 • G. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Convenția de ocupare a domeniului public va cuprinde următoarele clauze obligatorii:

 • ► părțile contractante;

 • ► obiectul convenției;

 • ► modalitățile de plată a contravalorii utilizării domeniului public;

 • ► drepturile și obligațiile părților.

CAIET DE SARCINI

pentru licitația publică organizată în vederea atribuirii amplasamentelor din Piața Unirii în vederea amenajării de

TERASE SEZONIERE

 • 1. OBIECTUL LICITAȚIEI:

Ocuparea domeniului public în vederea amplasării teraselor sezoniere în Piața Unirii, în conformitate cu locațiile stabilite în Anexa nr. 1 din HOL nr. / 28.01.2020 și individualizate conform Planurilor de situație care fac parte integrantă din Hotărârea prin care Consiliul Local a aprobat atribuirea amplasamentelor si anume amplasamentele T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14 și T15.

 • 2. DURATA DEȚINERII DREPTULUI DE OCUPARE A DOMENIULUI PUBLIC:

Domeniul public se va ocupa în baza convenției încheiată după finalizarea procedurii de licitație publică. Convenția se va încheia pe o perioadă de 2 (sezoane), până cel târziu la 31.12.2021.

 • 3. ELEMENTE DE PREȚ

Prețul minim pentru licitație - este 150 lei / mp / an, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. din 28.01.2020. .

Oferta se va face pornind de la prețul minim la care se va adăuga doar multiplii de 10 lei/mp/an.

Prețul de adjudecare nu poate fi sub prețul minim + multiplu de 10.

Prețul stabilit, în urma adjudecării licitației, se datorează indiferent de numărul de zile în care locatarul va ocupa domeniul public și se va achita anticipat, lunar.

Prețul va fi indexat de drept anual, începând cu primul an de activitate, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Pentru participarea la licitație, solicitanții sunt obligați să depună la organizator o garanție de participare și o taxă de participare.

Garanția de participare ia licitație se stabilește la nivelul contravalorii a două chirii minime și ește redată în anexa nr. 1 la Hotărâre privind amplasamentele.

După adjudecare, în cazul ofertelor câștigătoare, garanția de participare la licitație se constituie în garanție de bună execuție și va fi completată de către beneficiar la data încheierii convenției până la incidența sumei datorate pentru 2(două) luni de ocupare a domeniului public. Această sumă poate fi utilizată în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale (înregistrează restanțe la plata chiriei sau pentru eventuale deteriorări aduse domeniului public).

în caz de renunțare, după adjudecarea licitației sau de nesemnare a Convenției, adjudecatarul pierde garanția de participare la licitație, iar Municipiul Oradea va reorganiza procedura de licitație, iar agentul economic care a generat această situație nu va mai putea participa la licitații viitoare, pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept cîștigătoare la licitație.

Garanția de participare se achită cu 2 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor prin ordin de plată în contul organizatorului licitației, respectiv contul nr. R002TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487.

Pentru participanții care nu câștigă licitația, garanția se va restitui la cerere.

Cererea de restituire a garanției va cupinde în mod expres contul și banca la care urmează a fi virată suma respectivă.

Garanția de participare nu este purtătoare de dobânzi sau indexări.

Taxa de participare la licitație este de 150 lei. Taxa de participare reprezintă suma pe care un potențial ofertant trebuie să o achite pentru a putea participa la calificare și ofertare.

Această taxă reprezintă un venit al organizatorului și nu se mai restituie ofertanților sau potențialilor ofertanți (care au achitat taxa, dar nu au depus documentele de calificare, au participat sau nu prin împuternicit la licitație, au câștigat sau nu licitația). ■

Taxa de participare se achită în contul R019TREZ07621360250XXXXX deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487, cu 2 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

 • 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE:

 • ■   Nu vor participa la licitație ofertanții care:

S au debite restanțe față de bugetul local și fașă de bugetul de stat;

J nu prezintă actele doveditoare privind plata taxei de participare și a garanției de participare la licitație;

’Z sunt în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

J au fost desemnați câștigători la o licitație publică anterioară privind un bun ce aparține mun. Oradea în ultimii 3 ani, dar nu au încheiat contractul ori nu au plătit prețul, din culpă proprie.

 • ■    Vor putea participa la licitația publică doar unitățile de alimentație publică care au front la Piața Unirii;

 • ■     Datorită faptului că terasele nu vor fi racordate la utilități (apă, electricitate), distanța între terasa sezonieră și punctul de lucru va fi de maxim 50,0 m. Această distanță va fi măsurată pe traseul pietonal de la accesul în spațiul unității de alimentație publică până la cel mai apropiat punct al terasei solicitate.

 • ■    Societatea comercială care participă la licitație trebuie să dețină un spațiu cu destinația de alimentație publică cu grup sanitar propriu; Dovada deținerii spațiului în Piața Unirii este extrasul de Carte Funciară, Autorizația de Funcționare sau Contract de închiriere, după caz.

 • ■     Agenții economici care desfășoară activități de alimentație publică pe terase sezoniere vor putea deține maxim două amplasamente obținute prin licitație, pentru fiecare punct de lucru;

 • 5. CONSIDERAȚII TEHNICE:

Domeniul public va fi ocupat prin amplasarea de terase sezoniere cu activitate de alimentație publică, în condițiile respectării cap. IV Reguli de amplasare a structurilor de vânzare din H.C.L. nr. 571/14.06.2018.

Costul lucrărilor de amenajare a teraselor sezoniere și de întreținere, cad în sarcina câștigătorului licitației.

La eliberarea amplasamentului licitat se va aduce domeniul public la starea inițială, de către adjudecatarul licitației.

Terasele pot fi acoperite cu umbrele realizate din materiale impermeabile, rezistente la intemperii, vor avea aceeași formă, culoare și dimensiuni și nu vor depăși limita autorizată a terasei. Pe suprafața amenajată ca terasă, operatorul economic va utiliza mobilierul urban avizat (varianta 1a sau 1b și fără reclame comerciale pe ele):

J mese din cadru aluminiu/ lemn vopsit în bambus brun,

J scaune din cadru aluminiu/ lemn cu șezut și spătar din ratan culoare crem/bej sau negru, ’Z umbrele culoare crem sau bej;

Prinderea umbrelelor se va face în sistem independent, fără a afecta pavajul;

Picioarele meselor și a scaunelor vor avea protecție de cauciuc sau orice alte materiale (plută, silicon, materiale plastice moi) care nu permit zgârierea suprafețelor;

Iluminatul terasei va îi asigurat prin surse proprii - lumânări sau corpuri de iluminat cu baterie, tară improvizații de cabluri aeriene sau prin pozarea în zona pavajului;

Orarul de funcționare al teraselor în zona istorică va fi până la ora 23,00.

La sfârșit de săptămână programul de funcționare a teraselor în Piața Unirii poate fi extins până la ora 24,00.

De asemenea, se va ține cont de evenimentele organizate de Primăria Municipiului Oradea care se vor desfășura în Piața Unirii, în sensul obligației retragerii parțiale sau totale a teraselor pe perioada desfășurării evenimentelor, la notificarea primăriei, cu scutirea de plată a taxei aferente perioadei și / sau suprafeței neutilizate.

în perioada de sărbători religioase programul teraselor va fi adaptat solemnităților și activităților desfășurate de cultele religioase în perimetrul în care sunt amplasate terasele sezoniere. Se interzice în perioadele respective comercializarea băuturilor alcoolice iar programul artistic va fi adaptat solemnităților religioase.

Prin proiectul prezentat ofertantul va trebui să ocupe integral suprafața unui amplasament fără a o depăși.

 • 6. DISPOZIȚII FINALE

 • •  Domeniul public se va ocupa începând cu data semnării convenției, pentru o perioadă de 2 (sezoane), până cel târziu la 31.12.2021 cu obligația obținerii autorizației de amplasare și funcționare în conformitate cu prevederile Regulamentului aprobat;

 • •  în cazul societăților aflate în curs de autorizare a spațiului cu destinația de alimentație publică, predarea primirea amplasamentului se va putea face doar după obținerea Autorizației de funcționare a spațiului de alimentație publică dar nu mai târziu de 30 de zile de la încheierea convenției sub sancțiunea rezilierii convenției.

 • •  Ofertantul va trebui să ocupe integral suprafața unui amplasament licitat, fără a o depăși;

 • •  în cazul schimbării proprietarului/chiriașului spațiului cu destinația de alimentație publică, care adjudecă licitația publică, la solicitarea noului proprietar/chiriaș, pentru perioada ramasă până la expirarea convenției, se poate încheia convenție cu acesta din urmă condiționat de îndeplinirea de către acesta a condițiilor stabilite la punctul 4 din prezentul Caiet de sarcini și însușirea tuturor obligațiilor din documentația de atribuire;

 • •  în situația în care terenurile din domeniul public al municipiului pe care sunt amplasate terasele sezoniere urmează să fie afectate de modernizări, reparații, amenajări sau utilizări publice, deținătorii teraselor vor dezafecta terenurile necondiționat ia somația făcută de primărie, în termenul stabilit prin notificare;

 • •  Prevederile prezentului caiet de sarcini se completează de drept cu prevederile actelor normative în vigoare și cu prevederile Regulamentului privind condițiile de desfășurare a activităților de comerț stradal — terase sezoniere pe raza Municipiului Oradea cuprins în H.C.L. nr. 163 din 01.03.2010, modificat și completat prin H.C.L. nr. 571 din 14.06.2018.

 • •   Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini și instrucțiunile de licitație care se vor elabora se consideră însușite de ofertant.

 • •  Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice deschise se vor depune la registratura Primăriei Municipiului Oradea, în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta contestațiile înregistrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

O! ,?J)


'■„.aN i?E’tiTUATIE Propunere amn’-a ;?r~ "eras?

PRIMĂRIA /

ORADEA /


Amplasare terasa si bar exterior Piața Unirii, Oradea, Bihor


Ik'iiclk i.u SC ROMANADA SERVICE SRL

: lut i » Amenajare terasa si amplasate bai exterior

liHiiPSii Piața Unirii, Oradea. Bihor scl pioif» t arh. Hagiu Adrian

ixaiorial arh. Hagiu Adrian


’|HUIll1»ll         |O2

«1,-w.t              ur/o-uzuii.

. (..M.U.A.l

pl.uiv ..          iO2/A

■ir..                  1:!Î(U>

plăti de situație propunere

amplasați- terase