Hotărârea nr. 449/2020

pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universității din Oradea, Str. Universitătii , nr. 1, Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax, +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea noilor indicatori tehnico-economici la faza SF, în vederea realizării obiectivului de investiții: Construire Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, in Campusul Universitar al Universității din Oradea, Str. Universității, nr. 1, Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 269039 din 27.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 269055 din 27.05.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic, propune revocarea H.C.L. 91/2020 privind aprobarea noilor indicatori tehnico - economici la faza SF pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire Cămine Studențești Corp C1 și Corp C2, în Campusul Universitar al Universității din Oradea, str. Universității nr.1, Oradea”, și aprobarea noilor indicatori tehnico-economici.

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza prevederilor art. 129 alin (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. k), art. 139, alin. (3) lit. a) din

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă noii indicatori tehnico - economici la faza SF pentru obiectivul de investiții: Cămine Studențești Corp C1 si Corp C2, în Campusul Universitar al Universității din Oradea”.

„Construire


Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:                 Primarul Municipiului Oradea

Investitor:                                         Municipiul Oradea

Beneficiar:                                       Universitatea din Oradea, str.Universității nr. 1

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI PROPUȘI

30.842.471,32 lei fără TVA

25.821.809,67 lei fără TVA

24 luni

Valoarea totală a investiției:

Din care C+M:

Durata de realizare a investiției:

Eșalonarea investiției:

Anul 1:

Anul 2:


17.214.539,78 lei fără TVA

8.607.269,89 lei fără TVA

Art.2.

Art.3.

Art.4.

Art.5.


Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din bugetul local al Municipiului Oradea.

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr. 91/ 2020.

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului Județului Bihor

Primarul Municipiului Oradea

Direcția Patrimoniu Imobiliar

Direcția Economică

Universitatea din Oradea

Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 449

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate do voturi „pentru-