Hotărârea nr. 448/2020

pentru înscrierea unor suprafeţe de teren, situate în zona str. Santăului, în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru înscrierea unor suprafețe de teren, situate în zona str. Santăului, în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 236021/1 din 22.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 236021/2 din 08.05.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local aprobarea înscrierii în proprietatea privată a Municipiului Oradea a unor suprafețe de teren, din CF 2315, 3692,189362 și 3940 - Episcopia, situate în mun. Oradea, în zona str. Santăului.

în fapt, aceste terenuri se identifică astfel:

J suprafața de 1.972 mp teren, identificat cu nr. topo 1138/11, înscris în CF 2315 - Episcopia;

J suprafața de 2.911 mp teren, identificat cu nr. topo 1118 /16 și cu nr. topo 1118/17, înscrise în CF 189362

- Oradea;


J  suprafața de 1.745 mp teren, identificat cu nr. topo 1118/10, înscris în CF 3692 - Episcopia;

J  suprafața de  235 mp teren, identificat cu nr. topo 1118/20, înscris în CF 3692 - Episcopia;

J  suprafața de  117 mp teren, identificat cu nr. topo 1118/18, înscris în CF 3940 - Episcopia.

întrucât conform prevederilor din art. 31, al. 1 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată - Terenurile proprietatea statului aflate in exploatarea cooperativelor agricole de producție sunt al dispoziția comisiilor, în vederea atribuirii lor in proprietatea celor îndreptățiți, conform legii.

Văzând că prin adresele, nr. 221069 din 30.03.2020, respectiv nr. 242905 diun 05.05.2020, Compartimentul Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice a primăriei comunică faptul că pentru aceste terenuri, având categoria de folosință "curți - construcții”, nu au fost depuse cereri privind constituirea / reconstituirea dreptului de proprietate, rămânând ca terenuri neatribuite și neinventariate potrivit Legii nr. 165/2013 de Comisia de Fond Funciar.

Luând în considerare prevederile art. 31, al. 2 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform cărora - Terenurile neatribuite, ramase la dispoziția comisiei, vor trece in domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului.

în scopul administrării eficiente a acestor suprafețe de teren,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și ale art. 139 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenurilor situate în zona str. Santăului, identificate astfel:

 • 1.1. nr. topo 1138/11, reprezentând suprafața de 1.972 mp, înscris în CF 2315 - Episcopia;

 • 1.2. nr. topo 1118/10 și 1118/20, reprezentând suprafața de 1.745 mp și 235 mp, înscrise în CF 3692 -Episcopia;

 • 1.3. nr. topo 1118/16 și 1118/17, reprezentând suprafața de 2.911 mp, înscrise în CF 189362 - Oradea;

 • 1.4. nr. topo 1118/18, reprezentând suprafața de 117 mp, înscris în CF 3940 - Episcopia.

Art. 2. Se aprobă completarea evidențelor contabile și de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

 • •   PMO - Direcția Economică;

 • •   O.C.PJ. Bihor.

  Oradea, 28 mai 2020

  Nr. 448

  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"  PREȘEDINTE DE Chiană Laurentiu