Hotărârea nr. 447/2020

privind aprobarea unor măsuri pentru sistarea stării de indiviziune din CF 202609 - Oradea, prin deschiderea unei coli de CF pentru nr. cadastral 204324 - Oradea, aferent proprietății din mun. Oradea, str. Muntele Găina nr. 14J

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: prinnarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru sistarea stării de indiviziune din CF 202609 - Oradea, prin deschiderea unei coli de CF pentru nr. cadastral 204324 - Oradea, aferent proprietății din mun. Oradea, str. Muntele Găina nr. 14J

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 463382/1 din 15.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 463382/2/20.05.2020 prin care se propune Consiliului Local aprobarea unor măsuri în vederea sistării stării de indiviziune din CF 202609 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru imobilul proprietate privată, identificat cu nr. cadastral 204324 - Oradea.

Imobilul luat în studiu cu suprafața măsurată de 150 mp, se află în mun. Oradea, str. Muntele Găina.

Având în vedere că terenul se identifică cu nr. topo. 673/20 și nr. topo 691/11 - Seleuș, înscrise în CF 202609 -Oradea, fiind în proprietatea:

  • >                                                          cota de 150 /1.117 mp teren + construcții;

  • >  Statului Român - cota de 867 /1.117 mp teren,

  • >                                      - cota de 100 /1.117 mp teren + construcți i.

Ținând seama de cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 178647 din 14.05.2019, respectiv a completărilor făcute ulterior, prin carea solicitat sistarea de indiviziune din CF-ul mai sus menționat.

Văzând documentația cadastrală avizată de O.C.P.I. cu nr. 35437 din 2019, prin care s-a constituit nr. cadastral 204324 - Oradea, ce delimitează faptic suprafața de 150 mp teren cu construcții, din nr. topo. 673/20 și 691/11 - Seleuș, în str. Muntele Găina 14J, proprietate a

Luând în considerare art. 31 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, în baza prevederilor art. 1143 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) ’lit c), ale art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă înscrierea cotei de 617 /1.117 mp teren, din nr. topo 673/20 și 691/11 - Seleuș, înscrise în CF 202609 - Oradea, în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art. 2. Se însușește Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu nr. cadastral nou format 204324 -Oradea, recepționat de către O.C.P.I. Bihor cu nr. 35437 din 2019.

Art. 3. Se aprobă sistarea stării de indiviziune din CF 202609 - Oradea, prin deschiderea unei coli de Carte funciară pentru nr. cadastral 204324 - Oradea, cu suprafața de^^^TTDJdențificaU^ar^^dir^rezenț^doțărâre^ițuaț mun. Oradea, str. Muntele Găina                     a

condiționat de obținerea acordului tuturor proprietarilor înscriși în CF nr. 202609^0radea^pentrusistareaoe indiviziune.

Art. 4.

Art. 5.

Juridică.


Se aprobă radierea drepului de folosință, notat la poz. C1, în CF 202609 - Oradea, în favoarea lui

Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu, Del. Gest.;

PMO - Direcția Juridică;

O.C.P.I. Bihor;

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 447

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru*

prin grija Serviciului Terenuri


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin

I