Hotărârea nr. 446/2020

pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 838 din 22.12.2011, privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Reabilitare Drum Uzinal 2” situat în municipiul Oradea şi declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafaţa totală de 716 mp teren, proprietatea unor persoane fizice şi juridice

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail; primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 838 din 22.12.2011, privind aprobarea coridorului de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local “Reabilitare Drum Uzinal 2” situat în municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafața totală de 716 mp teren, proprietatea unor persoane fizice și juridice

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 263352/1 din 21.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 263352/2/21.05.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea modificării Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 338 din 22-12.2011,

Având în vedere hotărârea Consiliului Local nr. 838 din 22.12.2011, prin care s-a aprobat coridorul de expropriere pentru lucrarea de utilitate publică de interes local „Reabilitare Drum Uzinal 2”, situat în municipiul Oradea și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor cu suprafața totală de 716 mp teren -proprietatea unor persoane fizice și juridice.

Luând în considerare că la finalizarea lucrărilor aferente investiției de utilitate publică amintită, pe baza măsurătorilor efectuate, ca urmare a modificării proiectului inițial, amplasamentul lucrării realizate, nu a mai afectat unele terenuri - proprietate privată.

întrucât nu se mai justifică astfel acordarea despăgubirilor menționate la poz. 5 și 7, din Anexa nr, 7, la H.C.L. nr. 838/2011, în favoarea societății Kartika Shoes S.R.L., respectiv a societății Casteroca S.R.L.

Luând în considerare prevederile art. 9 alin. 8 dinLegea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.c) și alin.(4) lit. d) și art. 139 alin.(3) din O.U.G. nr.' 57 din 2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 838 din 22.12.2.011, în sensul eliminării pozițiilor 5 și 7 din tabelul Anexa 7 la hotărârea inițială.

Art. 2. Se aprobă retragerea sumei de 3.178 Lei, din conturile bancare deschise de expropriator la Banca Italo Romena - Agenția Oradea, pentru societatea Kartika Shoes S.R.L., respectiv pentru societatea Casteroca S.R.L. la poz. 5 și 7 din Anexa 7 la H.C.L. nr. 838 din 22.12.2011, reprezentând valoarea despăgubirilor stabilite inițial în favoarea acestora.

Art. 3. Se aprobă modificarea corespunzător prezentei hotărâri, a actelor emise în cadrul procedurii de expropriere, efectuate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 838 din 22.12.2011.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu;

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Financiar - Contabil

  • •   societatea Kartika Shoes S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri

  • •  societatea Casteroca S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri

Oradea, 28 mai 2020 Nr. 446


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel VilaConsiliul Local al Municipiului Oradea

Administrația imobiliara Oradea

Anexa nr. 7 la 7-/        67

' /


Tabelul cu proprietarii imobilelor proprietate privată, supuse expropierii în condițiile Legii nr. 255/2010, în vederea realizării obiectivului de Investiții: “Reabilitare Drum Uzinal 2" - Municpiul Oradea

Nr.

crt.

Proprietar

Nr.Cadastr al

Nr. C.F.

Suprafața din CF

- mp -

Suprafața afectată - mp -

Observații:

Suprafața rămasă neexpropriată - mp -

Valoarea despăgubi rli - Lei -

1.

SC Georgla Grup Mihal SRL

3316

170701 Oradea

577

21

TEREN

556

914

2.

SC Serimobila SRL

4184

168321 Oradea

277

105

TEREN

172

4.571

3.

SC Construct Mod SRL

4657

156259 Oradea

669

178

TEREN

491

7.749

4.

SC 5x5 Fotbal SRL

5670

159106 Oradea

653

114

TEREN

539

4.963

5.

SC KartlkaSheeș SRL

2676

168472 Oradea

2546

15

TEREN

2531

653

6.

SC UAMT SA

1808

167645 Oradea

3597

43

TEREN

3554

1.872

7.

SC Casteroca SRL

169098

169096 Oradea

458

58

TEREN

400

2.525

8.

SC Rem ațin vest SRL

4190

2514 Ndf Oradea

351

110

TEREN

241

4.789

9.

Dl.VIdican Petru Emil %

Dl. Matiută Hunyadi Mircea Nelu 54

5811

152137 Oradea

9539

37

TEREN

9502

1.611

10.

Dl. Vldican Petru Emil % Dl. Matlutâ Hunyadi Mircea Nelu %

5810

152133 Oradea

9539

35

TEREN

9504

1.524

TOTAL

28206

716

27490

31.171

Cristian MajcehBeltechi           Porsztner Bela Gsaba             Marioara Roșan '*          Moldovan Radu              Carmen Letea

Director d&Aeral                Director General Adj.              Șef Birou Juridic             Serviciu Cadastru Șef Serviciu Terenuri