Hotărârea nr. 444/2020

entru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203546, înscris în CF 203546, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203546, înscris în CF 203546, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 264241/1 din 22.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 264241/2/22.05.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203546, înscris în CF 203546 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarului construcției - casă edificată pe acest teren.

Văzând că potrivit CF, nr. 203546 - Oradea, terenul - în suprafață de 250 mp - identificat cu nr. cadastral 203546 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

AvâncHrwedei^c^cest teren a fost concesionat, conform Contractului nr. 1935 din 09.05.2019, în favoareaîn vederea construirii unei locuințe.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 263268 din 21.05.2020, prin care                       a solicitat cumpărarea terenului utilizat în baza Contractului

de concesiune, respectiv pe care aceasta a edificat o casă de locuit, conform notării din CF 203546 - C1.

întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 46 din 28.01.2020, s-a însușit Raportul de evaluare, întocmit de societatea Evalmob S.R.L., pentru estimarea valorii de piață a parcelelor de teren din Cartierul Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului, respectiv s-a aprobat prețul de 31,5 Euro / mp + TVA, pentru vânzarea celor pe care sunt edificate case și care au fost atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 al. (2) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H otă reste: »

Art. 1. Se aprobă vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203546, înscris în CF 203546 - Oradea (cu nr. de inventar 015795), în favoarea d-lui. Marc Petru - Florin având calitatea de proprietar al casei edificate pe acest teren.

Art. 2. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, este de 31,5 Euro / mp + TVA, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 46 din 28.01.2020.

Art. 3. Prețul de vânzare a terenului menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare, dar nu mai târziu de 31.08.2020, sub sancțiunea revocării prezentei începând cu data de 01.09.2020.

Art. 4. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, Contractul de concesiune nr. 1935 din 09.05.2019 încetează.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Economică;

prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană LaurentiuAtm


Oradea, 28 mai 2020 Nr. 444


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” Z'* V

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila