Hotărârea nr. 443/2020

pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea, de la d-na. Bako Irén, a suprafeței de 146 mp, reprezentând teren cu nr. cadastral 206304 - Oradea,rămas inutilizabil în proprietatea persoanei, după expropriere, situat în zona obiectivului Drum de legătură str. Suișului - str. Bihorului - tronson 3

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea, de a suprafeței de 146 mp, reprezentând teren cu nr. cadastral 206304 ■ Oradea, rămas inutilizabil în proprietatea persoanei, după expropriere, situat în zona obiectivului Drum de legătură str. Suișului - str. Bihorului - tronson 3

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 242045/1 din 12.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 242045/2/19.05.2020 prin care se supune spre dezbatere proiectul de Hotărâre pentru aprobarea achiziționării de către Municipiul Oradea, de                   a

suprafeței de 146 mp, reprezentând teren cu nr. cadastral 206304 - Oradea, rămas inutilizabil în proprietatea persoanei, după expropriere, situat în zona obiectivului Drum de legătură str. Suișului - str. Bihorului - tronson 3

Având în vedere că:

  • > prin procedura de expropriere pentru realizarea proiectului de interes public local "Drum de legătură între strada Suișului și calea Bihorului” - tronson 3, aprobată prin H.C.L. nr. 1012 din 27.11.2017, a afectat cota de 406 / 2.129 mp teren, din nr. topo 2919 - Episcopia Bihor, diferența de 1.723 mp rămânând în proprietate privată (fiind împărțită în două loturi ca urmare a exproprierii, unul de 146 mp, respectiv al doilea de 1.577 mp, cele două fiind practic tăiate de drumul proiectat/ realizat).

  • > d-na. Bako Iren, prin petiția înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 398303 din 27.06.2019, a solicitat achiziționarea de către Municipiul Oradea a suprafeței de 175 mp (ulterior identificată ca fiind de 146 mp, conform documentației avizate de O.C.P.I. Bihor) rămasă după expropriere ca fiind inultilizabil.

  • > suprafața de 146 mp, rămasă după expropriere - înscrisă în CF 206304 - Oradea, este inutilizabilă fiind situată între un Drum existent și noul drumul realizat în baza proiectului reprezentat de lucrarea de utilitate publică menționată;

  • > prețul de vânzare acceptat de proprietară, de 10 lei/mp, este similar valorii de despăgubire aprobată prin H.C.L. nr. 1012 din 27.11.2017, stabilită în baza Raportului de evaluare întocmit de către evaluatorul -societatea Evalmob S.R.L. (echivalent cu prețul acordat de Municipiul Oradea cu titlu de despăgubire pentru exproprierea suprafeței de 406 mp necesare realizării lucrării "Drum de legătură intre strada Suișului și calea Bihorului” - tronson 3)

Ținând seama de prevederile art. 1650 și 1652 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 al. (2), și art. 296 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă achiziționarea de către Municipiul Oradea, de                     a terenului înscris în CF nr.

206304 - Oradea, în suprafață de 146 mp - situat în mun. Oradea - extravilan, în zona Episcopia Bihor, identificat cu nr. cadastral 206304 - Oradea, la prețul de 1.460 lei (adică 10 lei / mp), potrivit acceptului acesteia exprimată prin Declarația autentică cu nr. 68 din 15.01.2020, redacatată la BIN Karacsony Marton - Attila din Aiud, județul Alba.

Art. 2. Se aprobă trecerea, din proprietatea privată, în proprietatea publică a Municipiului Oradea, a imobilului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre, după finalizarea demersurilor de achiziție.

Art. 3. Se aprobă achitarea de la bugetul local al Municipiului Oradea a tuturor cheltuielilor generate de achiziție și intabularea la Cartea Funciară a proprietății ce se va achiziționa în favoarea Municipiului Oradea.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Economică;

  • •   PMO - Direcția Juridică;

  • •                     prin grija Serviciului Terenuri

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 443

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”