Hotărârea nr. 442/2020

pentru menținerea acordului dat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 23.02.2011, privind transmiterea în proprietate, cu titlu gratuit, a suprafeței de 331 mp, înscrisă în CF nr. 19019, situată în mun. Oradea, str. Moscovei nr. 14, ca teren aferent construcției cu destinația de „Centru de asistență socială, cabinet medical și sediu administrativ” în favoarea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, în baza Legii nr. 239 din 2007

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru menținerea acordului dat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 23.02.2011, privind transmiterea în proprietate, cu titlu gratuit, a suprafeței de 331 mp, înscrisă în CF nr. 19019,

situată în mun. Oradea, str. Moscovei nr. 14, ca teren aferent construcției cu destinația de „Centru de asistență socială, cabinet medical și sediu administrativ”

în favoarea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, în baza Legii nr. 239 din 2007

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 258210/1 din 14.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 258210/2/20.05.2020 prin care se supune spre dezbatere proiectul de Hotărâre pentru menținerea acordului dat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 116 din 23.02.2011.

Având în vedere că, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 116 din 23.02.2011, la cererea Eparhiei Reformate, s-a aprobat transmiterea în proprietate cu titlu gratuit, în temeiul Legii nr. 239/2007, privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult, în favoarea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului, suprafața de 331 mp, identificată cu nr. topo 755/7, ca teren aferent construcției, având ca destinație de folosință centru de asistență socială, cabinet medical și sediului administrativ.

întrucât la momentul adoptării hotărârii, cartea funciară în care este înscris imobilul nu reflecta situația juridică, acordul de transmitere cu titlu gratuit a fost condiționat de reglementarea acestui aspect.

Luând în considerare că, potrivit Legii nr. 239/2007, actul de transmitere în proprietate cu titlu gratuit trebuia încheiat în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii Consiliului Local, iar actualizarea categoriei de folosință pentru construcția deținută de Eparhie s-a finalizat mult mai târziu, pentru a se încheia actul de transmitere a dreptului de proprietate este necesar să se reconfirme acordul Consiliului Local privind transmiterea dreptului de proprietate asupra terenului.

în baza prevederilor art. 1 din Legea nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosința unităților de cult;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (2), art. 297 lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art. 1. Se menține acordul dat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 116 din 23.02.2011 pentru transmiterea în proprietate, cu titlu gratuit, a suprafeței de 331 mp, înscrisă în CF nr. 190191 - Oradea, situată în mun. Oradea, str. Moscovei nr. 14, în favoarea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului ca teren aferent construcției cu destinația de „Centru de asistență socială, cabinet medical și sediu administrativ".

Art. 2. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, prin act autentic:

J contractul de comodat, nr. 189 din 11.10.2011, încetează;

J se înscrie în Cartea Funciară nr. 190191 - Oradea, interdicția de înstrăinare și de schimbare a destinației, pe o durată de 30 de ani, conform art. 4 alin. (1) din Legea nr. 239/2007, pentru suprafața de 331 mp ce face obiectul transmiterii în proprietatea Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului.

.Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Economică;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri,

  • •   O.C.PJ. Bihor, Serviciul de Carte Funciară;

  • •   Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, prin grija Serviciului Terenuri

Oradea, 28 mai 2020 Nr. 442

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"