Hotărârea nr. 441/2020

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 52 mp, respectiv pentru încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 263 din 07.09.1995 dintre Municipiul Oradea și societatea Lavanda Farm S.R.L., referitor la majorarea cu 11 mp a suprafeţei de teren concesionată, situată în mun. Oradea, str. Sovata nr. 54

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel, +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 52 mp, respectiv pentru încheierea unul act adițional la contractul de concesiune nr. 263 din 07.09.1995 dintre Municipiul Oradea și societatea Lavanda Farm S.R.L., referitor la majorarea cu 11 mp a suprafeței de teren

concesionată, situată în mun. Oradea, str. Sovata nr. 54

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 256517/1 din 12.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 256517/2 din 12.05.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 52 mp, respectiv pentru încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 263 din 07.09.1995 dintre Municipiul Oradea și societatea Lavanda Farm S.R.L., referitor la majorarea cu 11 mp a suprafeței de teren concesionată, situată în mun. Oradea, str. Sovata nr. 54

Având în vedere că societatea Lavanda Farm S.R.L. deține în concesiune suprafața de 41 mp, în baza contractului de concesiune nr. 263 din 07.09.1995, în scopul extinderii spațiului comercial cu destinația de farmacie, a cărei durată expiră la data de 06.09.2020.

Văzând schița cadastrală anexată, potrivit căreia terenul, proprietate a Municipiului Oradea, ocupat de construcția extinsă, se identifică cu nr. topo 4784/56, înscris în CF nr. 166264 - Oradea și nr. topo 4784/55, înscris în CF nr. 14738 - Oradea, respectiv din care rezultă că suprafața ocupată de construcția edificată, depășește suprafața transmisă în concesiune, cu 11 mp, respectiv este de 52 mp, față de 41 mp, pentru reglementarea acestei situații este necesară încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 263 din 07.09.1995 pentru majorarea suprafeței ce face obiectul concesionării.

Ținând seama de prevederile art. 15 lit. e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construire, republicată și actualizată;

în baza prevederilor art. 36 alo Legii 18 din 1991 a fondului funciar, republicată și actualizată;

Luând în considerare prevederile art. 27 ale Legii nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și al. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 306 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art 1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Oradea a terenului identificat cu:

7 nr. topo 4784/55, înscris în CF 14738 - Oradea, în suprafața de 19.681 mp;

7 nr. topo 4784/56, înscris în CF 166264 - Oradea, în suprafața de 48 mp.

Art 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 52 mp, astfel:

Suprafața măsurată -mp-

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

CF în care este înscris nr. topo

Număr inventar

Suprafața de teren a numărului topo -mp.-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo. și se constituie in noul nr. cadastral -mp-

Mențiuni Reprezintă

52

4784/56

173320 -Oradea

002200

48

48

Teren

- proprietatea publică a Municipiului

Oradea

Construcția

proprietatea societății l avanda Farm SRL

4784/55

14738 ■ Oradea

19.681

4

Art 3. Se aprobă deschiderea unei noi coli de Carte Funciară, pentru suprafața de 52 mp teren cu nr. cadastral nou constituit conform art 2 din prezenta Hotărâre.

Art 4. Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de concesiune nr. 263 din 07.09.1995 între Municipiul Oradea și societatea Lavanda Farm S.R.L., referitor la:

✓ majorarea cu 11 mp a suprafeței de teren concesionată, de la 41 mp la 52 mp, situată în mun. Oradea, str. Sovata nr. 54;

s prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 263 din 07.09.1995, cu 10 ani, începând cu 06.09.2020.

Art. 5. Se stabilește redevența pentru suprafața de teren concesionată - ia 35 lei/ mp/ an, începând cu 01.06.2020. Redevența se va indexa de drept anual, începând din anul următor, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art 6. Se aprobă completarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile art. 1 și art. 2 din prezenta Hotărâre.

Art 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu imobiliar

Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune

  • •   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară

  • •   societatea Lavanda Farm S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 441

Hotărârea a fost adoptata cu unanimitate de voturi „pentru"CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL