Hotărârea nr. 44/2020

privind aprobarea încheierii Contractului de asociere, pe o perioadă de 20 de ani, între Municipiul Oradea și Asociația de Proprietari Bazar, în vederea reabilitării Pasajului de trecere dintre str. Republicii și str. Madach, respectiv a administrării acestuia de către Primăria municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

 

privind aprobarea încheierii Contractului de asociere, pe o perioadă de 20 de ani, între Municipiul Oradea și Asociația de Proprietari Bazar, în vederea reabilitării Pasajului de trecere dintre str. Republicii și str. Madach, respectiv a administrării acestuia de către Primăria municipiului Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 16257/1 din 21.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 16257/2 din 22.01.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea încheierii unui Contract de asociere între Municipiul Oradea și Asociația de Proprietari Bazar,

Pentru a pune în valoare clădirea Bazarului și pasajul , care momentan se află într-o stare de degradare, proprietarii din imobilul situat în mun. Oradea, str. Madách Imre nr. 1-5 și-au exprimat intenția fermă de a reabilita pasajul care traversează clădirea numită “Bazarˮ.

   Având în vedere hotărârea Adunării Generale a membrilor Asociației de proprietari Bazar din 26.09.2019, proprietarii au decis renovarea Pasajului și utilizarea acestuia de către Primărie conform unui Contract de asociere negociat de Comitetul Executiv, fără a i se transmite acesteia folosința exclusivă.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.129 alin.2) lit.d), e), alin.7 lit.j), alin. 9 lit. a), art. 139 alim. 3) lit. g) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

Hotărăşte

 

            Art. 1. Se aprobă încheierea Contractului de asociere, pe o perioadă de 20 de ani, între Municipiul Oradea și Asociația de Proprietari Bazar, în vederea reabilitării Pasajului de trecere dintre str. Republicii și str. Madach, respectiv a administrării acestuia de către Primăria municipiului Oradea, conform anexei la prezenta Hotărâre.

            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

            Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

- Primarul Municipiului Oradea;

- Asociația de Proprietari Bazar;

- PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 44      

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila