Hotărârea nr. 439/2020

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a parcelei cu nr. cadastral 176341, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 53 / 109 mp teren, în favoarea proprietarului construcției situată în mun. Oradea, str. Aleea Sulfinei nr. 1

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE

privind schimbarea denumirii imobilelor situate în municipiul Oradea, str. Atelierelor nr. 13, respectiv pentru abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 803 din 2015, modificată, prin care s-a aprobat Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Centrelor de Cazare Temporară nr. 1, nr. 2 și nr. 3

Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 259567 din 18.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 259567/1 din 19.05.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre privind schimbarea denumirii imobilelor situate în municipiul Oradea, str. Atelierelor nr. 13, precum și abrogarea H.C.L. nr. 803 din 09.12.2015, modificat prin H.C.L. nr. 631 din 28.06.2018, prin care s-a aprobat Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Centrelor de Cazare Temporară nr. 2 și nr. 3 din municipiul Oradea.

Având în vedere că în scopul stabilirii cadrului general și a principiilor privind organizarea și funcționarea celor două centre de cazare temporară, precum și a procedurii de repartizare, exploatare și administrare a acestor locuințe, prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 803 din 2015 s-a aprobat Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Centrelor de Cazare Temporară nr. 2 și nr. 3 din municipiul Oradea.

Văzând adresa, nr. 255848 din 11.05.2020, prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională, aduce la cunoștință faptul că, începând cu data de 26.06.2020, se încheie perioada de monitorizare pentru proiectul prin care s-a realizat "Reabilitarea, modernizarea și extinderea pe verticală a Centrului de Cazare Temporară nr. 2" (cod SMIS 13504), și a Centrului de Cazare Temporară nr. 3" (cod SMIS 13505),

în acest context apare necesitatea luării unor măsuri pentru perioada ulterioară închiderii proeictului cu finanțare europeană.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (7) lit. ”q”, respectiv art. 139 alin. (3) lit. "g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

Consiliului Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă schimbarea denumirii imobilelor situate în municipiul Oradea, str. Atelierelor nr. 13 din "Centrul de Cazare Temporară nr. 2” și "Centrul de Cazare Temporară nr. 3” în "Blocul de locuințe din strada Atelierelor nr. 1”, respectiv "Blocul de locuințe din strada Atelierelor nr. 2', începând cu data de 26.06.2020.

Art.2. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 803 din 09.12.2015, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 631 din 28.06.2018 prin care s-a aprobat Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Centrelor de Cazare Temporară nr. 1, nr. 2 și nr. 3 din municipiul Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția patrimoniu Imobiliar.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituției Prefectului - Județul Bihor;

 • •  Primarului municipiului Oradea;

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

 • •  Direcția Economice;

 • •  Direcția de Asistență Socială Oradea.

 • •   Se publică pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 28 mai 2020 Nr. 439


  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin /  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila