Hotărârea nr. 438/2020

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a parcelei cu nr. cadastral 176341, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 53 / 109 mp teren, în favoarea proprietarului construcției situată în mun. Oradea,

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a parcelei cu nr. cadastral 176341, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 53/109 mp teren, în favoarea proprietarului construcției situată în mun. Oradea, str. Aleea Sulfinei nr. 1

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 261274 /1 din 19.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 261274/2/20.05.2020 prin care se supune spre aprobare proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a parcelei cu nr. cadastral 176341, respectiv darea acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 53 / 109 mp teren în favoarea proprietarului construcției - societatea Euro Max Investment S.R.L.

Văzând că potrivit CF, nr. 176341 - Oradea, terenul identificat cu nr. cadastral 176341 este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Ținând seama de faptul că acest teren a fost concesionat, societății Euro Max Investment S.R.L., prin Contractul de concesiune nr. 1725 din 30.06.2017, fiind ocupat parțial de spațiu comercial - cota de 53 mp și de terasă - cota de 56 mp.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 241540 din 16.04.2020, prin care societatea Euro Max Investment S.R.L. a solicitat cumpărarea terenului utilizat în baza Contractului de concesiune.

întrucât obiectul vânzării îl poate constitui exclusiv terenul de sub construcția definitivă, terenul aferent terasei rămânând în proprietatea publică a Municipiului, cu posibilitatea închirierii ca terasă sezonieră.

Având în vedere prevederile art. 27 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 7/ 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „c”, alin. (6) lit. „b", ale art. 139 alin. (2), art. 296 alin.(2) și ale art. 364 alin. (1) din Ordonanța de Guvern nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmebrare a suprafeței

de 109 mp, astfel:

Situația actuală (înainte de dezlipire/dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr. CF

Nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF • mp -

Nr. cadastral

Suprafața de teren măsurată -mp-

Mențiuni reprezintă

176341 - Oradea

(Nr. inventar 002487)

176341

109

Lot 1

53

Teren - proprietate privată a Municipiului Oradea Construcție - proprietatea societății Euro Max Investment S.R.L.

Lot 2

56

Teren - proprietate publică a Municipiului Oradea, ocupat de terasă

TOTAL

109

109

Art 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a două noi coli de Carte funciară pentru imobilele constituite, conform art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

LOT 1 - teren - cu suprafața de 53 mp - proprietate privată a Municipiului Oradea, construcția - spațiu comercial, proprietate a societății Euro Max Investment S.R.L.;

J LOT 2 - teren - cu suprafața de 56 mp - proprietate publică a Municipiului Oradea.

Art. 3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă a suprafeței de 53 mp teren, ocupat de spațiu comercial, identificat ca Lot 1 dezmembrat din nr. cadastral 176341, în favoarea societății Euro Max Investment S.R.L., ulterior dezmembrării parcelei.

Art. 4. Prețul negociat între Comisia de negociere și cumpărătorul terenului va fi supus aprobării Consiliului Local.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • •   societatea Euro Max Investment S.R.L., prin grija Serviciului Terenuri

Oradea, 28 mai 2020 Nr. 438

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"


CONTRASEMNEA


SECRETAR GENERAL Ionel Vila