Hotărârea nr. 437/2020

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 245 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a cotei de 36 / 245 mp în favoarea proprietarului construcției - casă, situată în mun. Oradea, str. Pandurilor nr. 20

România

Județul Bihor Municipiul Oradea

Consiliul Locai


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradca.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 245 mp, respectiv pentru darea acordului de principiu în vederea vânzării, prin negociere directă, a cotei de 36 / 245 mp în favoarea proprietarului construcției - casă, situată în mun. Oradea, str. Pandurilor nr. 20

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 263333/1 din 21.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 263333/2/22.05.2020 prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local, proiectul de Hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 245 mp, respectiv darea acordului de principiu în vederea vânzării cotei de 36 / 245 mp în favoarea

Imobilul situat în str. Pandurilor nr. 20, se compune din:

/ teren, în suprafață de 209 mp, identificat cu nr. topo 7900/37, înscris în CF 194220 - Oradea, cu construcție reprezentând casă de locuit - proprietate

✓ teren, în suprafață de 36 / 115 mp, identificat cu nr. topo 8168/12, înscris în CF 205230 - Oradea -proprietate privata a Municipiului Oradea.

Luând în considerar^erereajnregișțraț^^unictoiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 430712 din 14.11.2019, prin care                                     a solicitat aprobarea documentației cadastrale și

cumpărarea terenului pe care îl utilizează în baza Convenției de închiriere nr. 445 din 28.08.2019.

Având în vedere prevederile art. 25 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), aiin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr.

57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafață măsurată de 245 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou format - mp-

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr.CF fn care este înscris

Suprafața nr. topo

- mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie In nr. cadastral - mp -

Mențiuni

245

8168/12

20.5230 Oradea (nr. inventar 01R369\

115

36

Teren

proprietate privată a Municipiului Oradea

7900/37

194220 ■ Oradea

209

209

Teren și proprietatea

Art. 2. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul constituit, conform art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

 • ✓ teren - cota de 36 mp proprietate privată a Municipiului Oradea,__________________________

 • ✓ teren - cofa de 209 mp - casă de locuit - proprietatea

Art. 3. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării, prin negocier^țireclrn^otekfe 36 / 245 mp, cu nr. cadastral nou constituit, conform art. 1 din prezenta Hotărâre, în favoarea^^^^^^^^H în vederea întocmirii Raportului de evaluare.

Art. 4. Prețul negociat între Comisia de negociere și cumpărătorul terenului va fi supus aprobării Consiliului Local, după deschiderea noii Cărți Funciare pentru numărul cadastral nou constituit.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • •                         prin grija Serviciului Terenuri

  Oradea, 28 mai 2020 Nr. 437


  Hotărârea a fost adoptată rar rinanumitate de voturi .pentru"


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL