Hotărârea nr. 436/2020

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.410 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Traian Goga, respectiv pentru înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.410 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, în zona străzii Traian Goga, respectiv pentru înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu 220630/1 din 11.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 220630/2/19.05.2020 prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 4.410 mp, situat în mun. Oradea, în zona str. Traian Goga, respectiv înscrierea acestui teren în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Văzând că terenul luat în studiu, identificat cu nr. topo 509/8 și 510/18, înscris în CF 315 și 10971 - Seleuș este notat pe vechi proprietari de carte funciară.

Luând în considerare adresa, nr. 166270 din 20.02.2020, prin care Compartimentul Fond Funciar din cadrul Direcției Juridice a primăriei a confirmat că terenul descris anterior nu a făcut obiectul unor solicitări în vederea reconstituirii dreptului de proprietate în temeiul legilor fondului funciar.

Ținând seama de faptul că, prin documentația cadastrală anexată se delimitează suprafața de 4.410 mp, ce se constituie din numerele topografice indicate în tabelul propus spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

în vederea administrării eficiente a acestui teren;

în conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizata, conform căruia „ Terenurile neatribuite, râmase la dispoziția comisiei, vor trece in domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului."

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în proprietate privata a Municipiului Oradea, a cotelor de;

/ 3.575 mp din nr. topo 509/8, înscris în CF 315 - Seleuș, și

V 835 mp din nr. topo 510/18, înscris în CF 10971 - Seleuș.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, în suprafață de 4.410 mp, astfel:

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr.CF in care este înscris

Suprafața nr.topo ■ mp-

Suprafața ce se dezlipește și se constituie în nr. cadastral -mp-

Mențiuni

509/8

315 - Seleuș

24.551

3.575

Teren

proprietate privată a Municipiului Oradea

510/18

10971 - Seleuș

2.800

835

________Total_________

4.410

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentnt imobilul constituit, conform art. 2 din prezenta Hotărâre, reprezentând teren, cu suprafața de 4.410 mp pmprietate privată a MwicipiuluiOradoa.

Art. 4. Se complează evidențele contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Cadastru

  • •   PMO - Direcția Economică

  • •   O.C.P.I. Bihor.

Oradea, 28 mai 2020 Nr. 436

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru"