Hotărârea nr. 435/2020

pentru aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafața de 215 mp, reprezentând teren ocupat de construcții, situat în mun. Oradea, str. Magnoliei nr. 29

Piața Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 215 mp, reprezentând teren ocupat de construcții, situat în mun. Oradea, str. Magnoliei nr. 29

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 242181/1 din 08.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 242181/2 din 19.03.2020 al Direcției Patrimoniu Imobiliar prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 215 mp, reprezentând teren ocupat de construcții, situat în mun. Oradea, str. Magnoliei nr. 29.

Văzând că, potrivit CF nr. 153632 - Oradea, cota de teren, în suprafață de 115 mp, ce aparține Municipiului Oradea, este înscrisă pe Statu^omân^eșpecti^ota de 100 mp teren și construcții reprezentând casă de locuit și garaj - sunt în proprietatea

Ținând seama că, prin Convenția de închiriere nr. 482 din 22.10.2019,                         a

reglementat folosința terenului în raport cu Municipiul Oradea.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 236996 din 09.04.2020, prin carea s0*'c*tat aprobarea documentației cadastrale și sistarea cu sultă a stării de indiviziune.

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată.

Luând în considerare art. 31 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște;

Art. 1. Se aprobă înscrierea cotei de 115 mp teren, identificată cu nr. topo 21/54 din CF 153632 - Oradea, țn proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 215 mp astfel:

Suprafața nr. cadastral nou format -mg_2

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF in care este înscris

Suprafața nr. topo

- mp-

Reprezintă

215

21/54

153632 - Oradea

215

cota de 115 mp teren

■ proprietate privată a Municipiului Oradea

cota de 100 mp teren și construcții

- proprietate

Art. 3. Se aprobă înscrierea în evidențele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul constituit, conform art. 2 din prezenta Hotărâre, astfel:

✓ teren ■ cota de 115 mp■ proprietate privată a Municipiului Oradea,_______

teren - cota de 100 mp și construcții - proprietate a

Art. 4.


Se aprobă completarea evidențelor contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile din prezenta Hotărâre.


Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • •    Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • •   Primarul Municipiului Oradea;

 • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

 • •                           prin grija Serviciului Terenuri

  Oradea, 28 mai 2020 Nr. 435


  Hotărârea a fost adoptata cu unanimitate de voturi „pentru"  Chiana Laurenti

  t.