Hotărârea nr. 433/2020

pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 125 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 9.654 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 1 al str. Morii

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. 4 40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E mail: prirnarie@oradca.ro


HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 125 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 9.654 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 1 a! str. Morii în sensul corectării unei erori materiale

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 254039/1 din 18.05.2020 și Raportul do specialitate nr. 254039/2/18.05.2020 prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 125 din 28.02.2019 privind aprobare» Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 9.654 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 1 din str. Morii în sensul corectării unei erori materiale.

întrucât în lucrarea anterioară s-a preluat o eroare materială făcută cu ocazia întocmirii Planului de amplasament referitoare la identificarea suprafeței afectate, respectiv din nr. topo 79/29 este afectată cota de 75 mp în loc de 200 mp, și suprafața nr. topo 392/26 nu mai este afectată, astfel că nr. cadastral propus își modifică suprafața măsurată, din 9.654 mp va fi 9.200 mp, ceea ce impune și modificarea documentației cadastrale și art. 2 din Hotărârea nr. 125 din 2019.

în temeiul art. 129 alin. 2 lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște

Art. I. Se aprobă modificarea Art. 2 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Oradea nr. 125 din 28.02.2019, care va avea următorul conținut:


„Art. 2. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 9.200 mp, astfel:

Suprafața nr. cad. nou constituit (mp.)

Nr. Cf sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp.)

Suprafața de teren înscrisă în CF / Adcv.

(mp.)

Mențiuni reprezintă

9.200

Adeverința O.C.P.i. Bihor nr. H4364 din 2018

276/9

105

26.036

strada Morii tronson 1

396

3.900

4.103

CF 217-Seleu?

77/1

80

186

CF 218-Seleus

77/2

186

186

CF 173-Selouș

79/29

75

312

CF 330-Seleu»

392/24

790

973

CF 1862- Seleuș

79/23

1 316

1.316

393/12

100

1.998

393/20

1.941

3.021

1OTA1.

8.493

din acte

Alt II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar

Alt III. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • •  PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • •  PMO - Direcția Economică ■ Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gestiune;

  • •   O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 433

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „perrtni'