Hotărârea nr. 432/2020

pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 1012 din 27.11.2017, privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între str. Suişului şi calea Bihorului” - tronson 3, respectiv declanşarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări, în sensul actualizării poziției 81 din Anexa nr. 2

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 1012 din 27.11.2017, privind aprobarea coridorului de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între str. Suișului și calea Bihorului" - tronson 3, respectiv declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări, în sensul actualizării poziției 81 din Anexa nr. 2

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 245802 din 27.04.2020 și Raportul de specialitate nr. 245802/19.05.2020 întocmit de către Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Terenuri, prin care se propune Consiliului Local aprobarea proiectului de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliul Local nr. 1012 din 27.11.2017, în sensul actualizării poziției 81 din Anexa nr. 2.

Având în vedere că prin Hotărârea mai sus menționată, s-a aprobat coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local „Drum de legătură între strada Suișului și calea Bihorului” - tronson 3, respectiv declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor, proprietate privată, afectate de coridorul acestei lucrări.

Ca urmare a modificărilor situației proprietății și a nr. de CF intervenite asupra imobilui identificat cu nr. topo 3631 - Episcopia Bihor, afectat de coridorul de expropriere, este necesară actualizarea Anexei 2 la Hotărârea inițială, în concordanță cu înscrierile din CF.

Luând în considerare prevederile art. 11 alin. 7 din Legea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și alin. (4) lit, d) și art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1012 din 27 11.2017, în sensul actualizării poziției 81 - pentru terenul expropriat, conform Anexei nr. 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea:

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Economică - Serviciul Financiar - Contabil;

  • •                         prin grija Serviciului Terenuri

Oradea, 28 mai 2020 Nr. 432


Hotărârea a fast adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 5 voturi „împotriva”

Primăria Municipiului Oradea

Direcția Patrimoniu imobiliar


Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local ai Municipiului Oradea nr. din 28.05.2C2C

LISTA

cu poziția 81 - actualizatădin Anexa ne 2, la Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 1012 din 27.11.201?, privind declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor, afectate de condorul lucrării de utilitate publică

„Drum de legătură între strada Suișului și calea Bihorului” -Tronson 3

Nr. poz, HCL nr. 1012 din Z7.ll.2017

Proprietar

~~----

Nr. CP

Nr, top/ cadastral

intravilan / Extravilan

Suprafața din acte (mp)

Suprafața afectată (mp)

Valoarea despăgubirii

- Lei -

i 8t

203587 - Oradea

Nr. top 3631- Episcopia Bihor

extravilan

1.526

200

2900         I

____________________________TOTAL______

290

2.900

HOTĂ: • la poz-tig din tabel s-au modificat proprietarii și nr. de CF ca urmare a conversiei CF nr. 2780 - Episcopia Bihor. in care a fost înscris inițial nr. fcpo 3631, '^prezentând identificatorul terenului afectat.

- despăgubirile se vor acorda proporțional cu cotele de proprietate înscrise în actele prin care persoanele expropriate își dovedesc drep-u» ce proprietate.

Lucian Popa 90»

ț i

I ț

Cristia.^Popeșcu

Steliana Marin eseu

Radu Moldo van

Director Executiv

Director Executiv Adj,

Șef Serviciu Terenuri

Șef Serviciu Cadastru

ir,tocmit: Adrian Cipsu