Hotărârea nr. 431/2020

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliul Local nr. 338 din 14.05.2014, privind declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri şi construcţii care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Realizarea unei piste de biciclişti pe relaţia Pod Sovata - Băile 1 Mai”, în sensul actualizării poziției 5 din Anexa nr. 4

Piața Unirii, nr 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259 437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliul Local nr. 338 din 14.05.2014, privind declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri și construcții care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Realizarea unei piste de bicicliști pe relația Pod Sovata - Băile 1 Mai”, în sensul actualizării poziției 5 din Anexa nr. 4

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 261485/1 din 20.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 261485/2/21.05.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea modificării Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 14.05.2014.

Având în vedere că prin hotărârea Consiliului Local nr. 338 din 14.05.2014, s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri și construcții care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Realizarea unei piste de bicicliști pe relația Pod Sovata -Băile 1 Mai”.

. Văzând că amplasamentul lucrării de utilitate publică realizate, în urma unei reașezări a geometriei terenului realizată între Municipiul Oradea și societatea Cominca S.A., nu s-a mai afectat terenul cu nr. cadastral 317/1, proprietate privată, nu se mai justifică nici acordarea despăgubirii menționate la poz. 5 în Anexa 4 la H.C.L. nr. 338/2014, în favoarea societății Cominca S.A.

Ținând cont de cele mai sus arătate,

Luând în considerare prevederile art. 9 alin. 8 dinLegea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.c) și alin.(4) lit. a), lit. d) și art. 139 alin.(3) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 4 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 338 din 14.05.2014, în sensul actualizării poziției 5 (în tabelul Anexa 4 la hotărârea inițială), conform Anexei 1, la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă retragerea sumei de 25.250 Lei, din contul bancar deschis de expropriator, la Raiffeisen Bank - Sucursala Oradea, reprezentând valoarea despăgubirii stabilite inițial în favoarea acesteia pentru proprietara menționată la poz. 5 din Anexa 4 la H.C.L. nr. 338 din 14.05.2014.

Art. 3. Se aprobă modificarea corespunzător prezentei hotărâri, a actelor emise în cadrul procedurii de expropriere, efectuate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 338 din 14.05.2014

Art. 4- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •  Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •  PMO - Direcția Economică - Serviciul Financiar - Contabil;

  • •  Raiffeisen Bank - Sucursala Oradea;

  • •  societatea Cominca SA

Oradea, 28 mai 2020 Nr. 431


Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru’, 5 voturi „împotrivă’Primăria Municipiului Oradea

Direcția Patrimoniu Imobiliar


Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 431 din 28.05.2020

LISTA

cu poziția 5 ■ actualizată - din Anexa nr 4 la Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 338 din 14.05.2014, privind declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile, proprietate privată, reprezentând terenuri și construcții care se află în coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Realizarea unei piste de bicicliști pe relația Pod Sovata - Băile 1 Mai”

Director Executiv Adj.


Șef Serviciu Terenuri


Șef Serviciu Cadastru


Nr. poz. în Anexa 4 fa na nr. 338 /2014

Proprietar

Nr. topo/ cadastral

Nr. CF

Suprafața din C.F.

(mp)

Suprafața afectată (mp)

Va/oarea despăgubirii

- Lei -

5

Municipiul Oradea

188729

188729 - Oradea

8.122

101

0

TOTAL

101

0

Cristian Popescu

Steliana Marinescu

Radu Moldovan

întocmit Adrian