Hotărârea nr. 430/2020

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliul Local nr. 310 din 24.05.2012, privind declanşarea procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând terenuri, identificate prin Planul de situaţie avizat tehnic de O.C.P.I. Bihor cu nr. 28706/2012, pentru obiectivul de investiţie ”Realizare căi acces în Cartierul Nufărul II - Şoseaua de Centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilităţi aferente - ETAPA a III-a (de la strada Gheorghe Asachi - pod pârâul Adona pe strada Leonardo da Vinci)”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliul Local nr. 310 din 24.05.2012, privind declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând terenuri, identificate prin Planul de situație avizat tehnic de O.C.P.I. Bihor cu nr. 28706/2012, pentru obiectivul de investiție "Realizare căi acces în Cartierul Nufărul II - Șoseaua de Centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilități aferente -ETAPA a lll-a (de la strada Gheorghe Asachi * pod pârâul Adona pe strada Leonardo da Vinci)”

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 254116/1 din 08.05.2020 și Raportul de specialitate nr., 254116 din 08.05.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 310 din 24.05.2012.

Având în vedere că prin hotărârea menționată, s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor reprezentând terenuri, în suprafață totală de 462 mp - proprietate privată a unor persoane fizice, afectate de coridorul lucrării de utilitate publică "Realizare căi acces în Cartierul Nufărul II - Șoseaua de Centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilități aferente - ETAPA a lll-a (de la strada Gheorghe Asachi - pod pârâul Adona pe strada Leonardo da Vinci)".

Coridorul acestei lucrări a afectat cota de 462 / 2.483 mp a nr. topo 8448/11 din CF nr. 3505 - Oradea. La baza adoptării hotărârii de expropriere inițiale au stat înscrierile de la poz. B4, B5 și B6 din CF nr. 3505 -Oradea, potrivit cărora terenul afectat de lucrare, identificat cu nr. topo 8448/11, era înscris pe vechi proprietari din 1967.

Văzând:

  • > că, d-na. Petrișor Mariana, împreună cu d-nii. lonas Mihai - Vasile și lonas Mircea -Alexandru, în calitate de moștenitori ai numiților lonaș Floare, lonaș Alexandru și lonaș Andrei, au beneficiat de Titlul de proprietate nr. 3089/1997, emis după aplicarea diminuării cu 20% în condițiile Legii nr. 18/1991, pentru suprafața de 11.400 mp. teren din nr. top 8448/12,

  • > soluția dată în Dosarul nr. 4099/11/2015 având ca obiect aplicarea Legii nr. 10/2001, prin Sentința civilă nr. 119/C/2016, rămasă definitivă prin Decizia Civilă nr. 1092/2016-Ap, de respingere a acțiunii formulate de reclamanta Petrișor Mariana, ca urmare a faptului că instanța, din cele probate de părți, a reținut că: Statul Român a expropriat suprafața de 2.207 mp teren solicitat de reclamantă și că pe acest teren se află construite blocuri de locuințe, ce sunt înscrise în mai multe coli de carte funciară și stradă - zonă ocupată de rețele de utilități.

Constatând astfel lipsa calității de proprietar asupra terenului cu nr. top 8448/11 din CF nr. 3505 -Oradea a numiților lonaș Floare, lonaș Alexandru și lonaș Andrei, se impun măsuri pentru modificarea Anexei 2 la H.C.L. nr. 310 din 24,05.2012, respectiv pentru retragerea sumei totale de 94.390 Lei, din conturile bancare deschise de expropriator - Municipiul Oradea, la Banca Italo Romena - Agenția Oradea, reprezentând valoarea despăgubirilor stabilite inițial în favoarea acestora.

Luând în considerare prevederile art. 31 din Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată și actualizată, conform căruia „Terenurile neatribuite, rămase la dispoziția comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orașului sau al municipiului."

Ținând seama de prevederile art. 9 alin. (8) dinLegea nr. 255/2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255/2010.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit.c) și alin.(4) lit. a), lit. d) și art. 139 alin.(3) lit. a) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă modificarea Anexei nr. 2 Ia Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 310 din 24.05.2012, în sensul actualizării poziției 1 și 2 (în tabelul Anexa 2 ia Hotărârea inițială), conform Anexei 1 la prezenta Hotărâre.

Art. 2. Se aprobă retragerea sumei totale de 94.390 Lei, din conturile bancare deschise de expropriator - Municipiul Oradea, la Banca Italo Romena - Agenția Oradea, pentru proprietarii menționați la poz. 1 și 2 din Anexa 2 la H.C.L. nr. 310 din 24.05.2012, reprezentând valoarea despăgubirilor stabilite inițial în favoarea acestora.

Art. 3. Se modifică corespunzător prezentei Hotărâri, actele emise în cadrul procedurii de expropriere, efectuate în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 310 din 24.05.2012.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •  Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •  PMO - Direcția Economică - Serviciul Financiar - Contabil;

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 430

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi .pentru", 5 voturi ,îm


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel VilaPrimăria Municipiului Oradea

Direcția Patrimoniu Imobiliar


Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Loca! ai Municipiului Oradea nr 430 din 28.05.2020

LISTA

cu pozițiile 1 și 2 - actualizate - din Anexa nr. 2, la Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 310 din 24.05.2012, privind declanșarea procedurii de expropriere a unor imobile reprezentând terenuri, identificate prin Planul de situație avizat tehnic de O.C.P.I. Bihor cu nr. 28706 din 10.05.2012, pentru obiectivul de investiție

"Realizare căi acces în Cartierul Nufărul II - Șoseaua de Centură a Municipiului Oradea, inclusiv utilități aferente ETAPA a ill-a (de la strada Gheorghe Asachi - pod pârâul Adona pe strada Leonardo da Vinci)”

Lucian Popa

Director Executiv


Cristian Popescu

Director Executiv Adj.


Steliana Marinescu

Șef Serviciu Terenuri


Radu Moldovan


Șef Serviciu Cadastru


Nr. por. în Anexa 2 la Ha nr. 310 /2012

Proprietar

Nr. topo/ cadastral

—'--l

Nr.CF

Suprafața din C.F.

(mp)

Suprafața afectată (mp)

Valoarea despăgubirii

- Lei •

1

Municipiul Oradea

8448/11

3505 - Oradea

2.483

402'

0

2

Municipiul Oradea

60

0

TOTAL

462

0

Adrian Ctpleu