Hotărârea nr. 43/2020

privind aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Cardiaci Operați din România și Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor, având ca obiect 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Cardiaci Operați din România și Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor, având ca obiect 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea

 

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 13856/1 din 20.01.2020 și Raporul de specialiate înregistrat cu nr. 13856/2din 21.01.2020  prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea întocmirii contractelor de închiriere în favoarea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Cardiaci Operați din România și Direcției Sanitare Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor, referitoare la 2 spații cu altă destinație decât aceea de locuință, aflate în administrarea Municipiului Oradea,

Având în vedere solicitările de prelungire a duratei contractelor de închiriere depuse de Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Cardiaci Operați din România și de Direcția Sanitară Veterinare și Pentru Siguranța Alimentelor,

Ținând seama de propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 12005 din 17.01.2020),

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al  Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

            În temeiul art.129 alin.(2) lit.c, alin.6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g), art. 362 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art. 1. Se aprobă întocmirea contractelor de închiriere pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea Municipiului Oradea, după cum urmează:

1.1.       în favoarea Asociației pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților Cardiaci Operați din România – filiala Bihor

- pentru spaţiul situat în mun. Oradea, P-ța 1 Decembrie, nr. 4-6,

- având suprafaţa utilă de 21,13 mp,

- prin încheierea unui Contract de închiriere pentru o perioadă de 2 (doi) ani, începând cu data de 01.03.2020, până la data de 28.02.2022.

 

1.2.       în favoarea Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor

- pentru spaţiul situat în mun. Oradea, str. Ion Bogdan, nr. 37,

- având suprafaţa utilă de 75,88 mp,

- prin încheierea unui Contract de închiriere pentru o perioadă de 1 (un) an, începând cu data de 01.02.2020, până la data de 31.01.2021.

            Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

            Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

- Primarul Municipiului Oradea;

- PMO - Direcția Economică;

- PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

 

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 43

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila