Hotărârea nr. 429/2020

pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 1094 din 28.11.2018 privind aprobarea Planului de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 19.315 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 2 din B-dul. Decebal, în sensul corectării unei erori materiale

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliul Local al Municipiului Oradea nr. 1094 din 28.11.2018 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 19.315 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 2 din B-dul. Decebal, în sensul corectării unei erori materiale

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 254481/1 din 18.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 254481/19.05.2020 prin care se supune spre aprobarea Consiliului Local proiectul de Hotărâre pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliul Local al municipiului Oradea nr. 1094 din 28.11.2018 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața de 19.315 mp, reprezentând teren cu categoria de folosință drum, proprietate publică a Municipiului Oradea, tronsonul 2 din B-dul. Decebal în sensul corectării unei erori materiale.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 1094/2018 s-a aprobat documentația cadastrală referitoare la constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 19.315 mp, reprezentând teren situat în mun. Oradea, cu categoria de folosință „drum” - tronsonul 2 din b-dul. Decebal (cuprins între intersecția b-dul. Decebal cu calea Aradului și Parcul Bălcescu).

Văzând că există o eroare materială făcută cu ocazia întocmirii Planului de amplasament referitor la identificarea unei suprafețe de 1.080 mp teren, provenind din nr. topo 3101/1, înscris în CF 66976 - Oradea, se impune modificarea documentației cadastrale și a art. 1 din Hotărârea nr. 1094 din 2018.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 286 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. I. Se aprobă modificarea Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1094 din 28.11.2018, care va avea următonrl conținut;

„Art. 1. Se aprobă constituirea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafața măsurată de 17.560 mp, astfel:

Suprafața nr. cadastral nou constituit (mp.)

Nr. CF sau Adeverința în care este înscris nr. topo

Nr. topo. din care se constituie nr. cadastral

Suprafața de teren înscrisă în CF (mp.)

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo (mp.)

Mențiuni reprezintă

66976 ■ Oradea

3099/1

43

43

173320-Oradea

3099/3

912

700

B-dul. Decebal - Tronsonul 2 (cuprins intre Intersecția B-duL Decebal cu calea Aradului și Parcul N. Bălcescvi

17.560

79999 - Oradea

3100

1.358

630

173321 - Oradea

3101/3

16.984

15.300

TOTAL

16.673

din acte

Art. II. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar


Art. III. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

  • •   PMO Direcția Economică Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gestiune;

  • •   O.C.P.L Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 429

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru"