Hotărârea nr. 428/2020

pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 63 mp, identificat cu nr. cadastral 205915, înscris în CF 205915 - Oradea, situat în zona străzii Plaiului

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 63 mp, identificat cu nr. cadastral 205915, înscris în CF 205915 - Oradea, situat în zona străzii Plaiului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu, nr. 262401/1 din 20.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 262401/2 din 21.05.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar propune aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 63 mp, identificat cu nr. cadastral 205915, înscris în CF 205915 - Oradea, situat în zona străzii Plaiului.

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 292 din 26.02.2020, redactată la Biroul Notarului Public - Țară Vlad - Gelu din Oradea, prin care                            a

renunțat la dreptul sau de proprietate asupra terenului, în suprafață de 63 mp, identificat cu nr. cadastral 205915, înscris în CF 205915- Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c", art. 139 alin. (2), art. 291 alin. (3) lit. „a” și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște

Art. 1. Se repinge preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 63 mp, identificat cu nr. cadastral 205915, înscris în CF 205915 - Oradea, situat în zona străzii Plaiului nr. 32/A.

Art. 2. Se respinge trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, în proprietatea publică a Municipiului Oradea. în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se respinge completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului Oradea cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

  • •   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Cadastru;

  • •   PMO - Direcția Economică;

  • •   PMO - Instituția Arhitectului Șef;

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Bihor;

  • •   Comisia Specială de inventariere a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al UAT Oradea;

  • •                     - Dan,

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


www.oradea.ro